ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਦਿਲਾਸੇ ਭਰਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸੇਖ਼ੋਰ ਸਿੰਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ।