ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2016 ਤਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਵਾਰਵਿਕ ਵਿਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ:

  1. ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਇਮਾਰਤ

  2. ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ

  3. ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤ/ਬੈਥਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ

  4. ਰਿਹਾਇਸ਼ B

  5. ਰਿਹਾਇਸ਼ D

  6. ਰਿਹਾਇਸ਼ C

  7. ਰਿਹਾਇਸ਼ A

  8. ਦਫ਼ਤਰ/ਬੈਥਲ ਸੇਵਾਵਾਂ