• ਗੀਤ 12 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

 • ਸਭਾ ਦੀ ਝਲਕ (3 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ)

ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ

 • ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ”: (10 ਮਿੰਟ)

  • ਅੱਯੂ 14:1, 2—ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰ ਦੱਸਿਆ (w15 3/1 3; w10 10/1 5 ਪੈਰਾ 2; w08 3/1 3 ਪੈਰਾ 3)

  • ਅੱਯੂ 14:13-15ੳ—ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ (w15 8/1 5; w14 3/1 7 ਪੈਰਾ 4; w11 7/1 10 ਪੈਰੇ 2-4; w06 3/15 14 ਪੈਰੇ 10, 11)

  • ਅੱਯੂ 14:15ਅ—ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (w15 8/1 7 ਪੈਰਾ 3; w14 6/15 14 ਪੈਰਾ 12; w11 7/1 10 ਪੈਰੇ 3-6)

 • ਹੀਰੇ-ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ: (8 ਮਿੰਟ)

  • ਅੱਯੂ 12:12—ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? (g99 7/22 11, ਡੱਬੀ; w14 1/15 23 ਪੈਰਾ 6)

  • ਅੱਯੂ 15:27—ਅਲੀਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ “ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਕੱਜ ਲਿਆ”? (it-1 802 ਪੈਰਾ 4)

  • ਮੈਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ?

  • ਮੈਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

 • ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ: ਅੱਯੂ 14:1-22 (4 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ)

ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਬਣੋ

ਸਾਡੀ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ