• ਗੀਤ 52 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

 • ਸਭਾ ਦੀ ਝਲਕ (3 ਮਿੰਟ ਜਾ ਘੱਟ)

ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ

 • ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ”: (10 ਮਿੰਟ)

  • ਮੱਤੀ 18:6, 7​—ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖੁਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ (“ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ ਜਿਹੜਾ ਗਧਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ,” “ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ,” “ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ,” “ਚੱਕੀ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਪੁੜ” nwtsty ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਤੀ 18:6, 7 ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ)

  • ਮੱਤੀ 18:8, 9​—ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (“ਗ਼ਹੈਨਾ” nwtsty ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਤੀ 18:9 ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ)

  • ਮੱਤੀ 18:10​—ਯਹੋਵਾਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਾਂ (“ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ” nwtsty ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਤੀ 18:10 ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ; w11 4/1 24)

 • ਹੀਰੇ-ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ: (8 ਮਿੰਟ)

  • ਮੱਤੀ 18:21, 22​—ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? (“77 ਵਾਰ” nwtsty ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਤੀ 18:22 ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ)

  • ਮੱਤੀ 19:7​—“ਤਲਾਕਨਾਮਾ ਲਿਖ” ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? (“ਤਲਾਕਨਾਮਾ” nwtsty ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਤੀ 19:7 ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ)

  • ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ?

  • ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਹੀਰੇ-ਮੋਤੀ ਲੱਭੇ?

 • ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ: (4 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ) ਮੱਤੀ 18:18-35

ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਬਣੋ

 • ਤੀਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ: (3 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ) ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ ਵਰਤੋ।

 • ਚੌਥੀ ਮੁਲਾਕਾਤ: (3 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ) ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਤ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ: (6 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ) bh 25, 26 ਪੈਰੇ 18-20​—ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਏ।

ਸਾਡੀ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

 • ਗੀਤ 53

 • ਕਦੇ ਵੀ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੋ (2 ਕੁਰਿੰ 6:3): (9 ਮਿੰਟ) ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਓ।

 • 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ: (6 ਮਿੰਟ) ਫਰਵਰੀ 2016 ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਪੁਸਤਿਕਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਓ!” ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਸੱਦਾ-ਪੱਤਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਪਬਲਿਕ ਭਾਸ਼ਣ 19 ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ: “ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੌਣ ਹੈ?” ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਬੇਤਾਬੀ ਨਾਲ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੱਦਾ-ਪੱਤਰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 • ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ: (30 ਮਿੰਟ) bt ਅਧਿ. 13 ਪੈਰੇ 8-16, ਸਫ਼ੇ 105 ’ਤੇ ਡੱਬੀ

 • ਅੱਜ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ (3 ਮਿੰਟ)

 • ਗੀਤ 26 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ