ਜਾਗਰੂਕ ਬਣੋ!

ਸਵਾਲ: ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਹਵਾਲਾ: ਯਿਰ 10:23

ਪੇਸ਼ ਕਰੋ: ਇਹ ਰਸਾਲਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਜਾਗਰੂਕ ਬਣੋ!

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੈ?

ਹਵਾਲਾ: ਜ਼ਬੂ 83:18

ਪੇਸ਼ ਕਰੋ: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। [“ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ—ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ” ਲੇਖ ਦਿਖਾਓ।]

ਸੱਚਾਈ ਸਿਖਾਓ

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਹਵਾਲਾ: 1 ਕੁਰਿੰ 15:26

ਸੱਚਾਈ: ਯਹੋਵਾਹ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫਾਰਮੈਟ ਵਰਤੋ