• ਗੀਤ 52 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

 • ਸਭਾ ਦੀ ਝਲਕ (3 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ)

ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ

 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ?”: (10 ਮਿੰਟ)

  • ਯਿਰ 24:1-3​—ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ (w13 3/15 8 ਪੈਰਾ 2)

  • ਯਿਰ 24:4-7​—ਚੰਗੀਆਂ ਅੰਜੀਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (w13 3/15 8 ਪੈਰਾ 4)

  • ਯਿਰ 24:8-10​—ਖ਼ਰਾਬ ਅੰਜੀਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਾਗ਼ੀ ਅਤੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (w13 3/15 8 ਪੈਰਾ 3)

 • ਹੀਰੇ-ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ: (8 ਮਿੰਟ)

  • ਯਿਰ 22:30​—ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ? (w07 3/15 10 ਪੈਰਾ 9)

  • ਯਿਰ 23:33​—“ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭਾਰ” ਕੀ ਹੈ? (w07 3/15 11 ਪੈਰਾ 1)

  • ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਰੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ?

  • ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਹੀਰੇ-ਮੋਤੀ ਲੱਭੇ?

 • ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ: (4 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ) ਯਿਰ 23:25-36

ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਬਣੋ

 • ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਤੇ: (2 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ) T-34​—ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨੀਂਹ ਧਰੋ।

 • ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਤੇ: (4 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ) T-34​—ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੋ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨੀਂਹ ਧਰੋ।

 • ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ: (6 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ) lv 5 ਪੈਰੇ 1-2​—ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਏ।

ਸਾਡੀ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ