ਹਬੱਕੂਕ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।