Skip to content

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ

ਨਹਮਯਾਹ—ਇਕ ਝਲਕ

ਨਹਮਯਾਹ—ਇਕ ਝਲਕ

ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹਮਯਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਵਿਚ ਬਾਬਲ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।