Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਪੰਜਾਬੀ

ਬਾਈਬਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਝਲਕ—ਵੀਡੀਓ

ਜ਼ਕਰਯਾਹ—ਇਕ ਝਲਕ

ਜ਼ਕਰਯਾਹ—ਇਕ ਝਲਕ

ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।