ਕਹਾਉਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੁੱਧ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।