ਅਜ਼ਰਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਲ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ।