ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?

ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ?

“ਹਰ ਚੰਗੀ ਦਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਸੁਗਾਤ ਉੱਪਰੋਂ, ਯਾਨੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।”​ਯਾਕੂਬ 1:17.

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਉੱਤਮ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।