Skip to content

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ

ਰੋਮੀਆਂ 2:1-29

2  ਇਸ ਲਈ, ਭਰਾਵਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਸੱਚਾ ਹੈ।  ਭਰਾਵਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਂਗਾ?  ਜਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ­ਰਹਿਮਦਿਲੀ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ?  ਪਰ ਤੂੰ ਢੀਠ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕੇਗਾ।  ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ:  ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਿਮਾ, ਆਦਰ ਅਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸਰੀਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ;  ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜਾਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕੇਗਾ।  ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ­ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਯੂਨਾਨੀਆਂ* ਉੱਤੇ; 10  ਪਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ, ਆਦਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। 11  ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 12  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 13  ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। 14  ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। 15  ਇਹ ਲੋਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। 16  ਮੈਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। 17  ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, 18  ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; 19  ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਹੈਂ, 20  ਅਤੇ ਤੂੰ ਨਾਸਮਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ। 21  ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਂ? ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈਂ, “ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ,” ਪਰ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? 22  ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਂ, “ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰ,” ਪਰ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? ਤੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਘਿਰਣਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ ਕੀ ਤੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈਂ? 23  ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ ਕੀ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ? 24  ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।” 25  ਤੇਰੀ ਸੁੰਨਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਂ; ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੁੰਨਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 26  ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਸੁੰਨਤਾ ਇਨਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦੱਸੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਧਰਮੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੁੰਨਤ ਨਾ ਕਰਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸੁੰਨਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ? 27  ਅਤੇ ਬੇਸੁੰਨਤਾ ਇਨਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਈ ਹੈ। 28  ਅਸਲੀ ਯਹੂਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਅਸਲੀ ਸੁੰਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 29  ਪਰ ਅਸਲੀ ਯਹੂਦੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਸੁੰਨਤ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਰੋਮੀ 1:16, ਫੁਟਨੋਟ ਦੇਖੋ।