Skip to content

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 1:1-26

1  ਪਿਆਰੇ ਥਿਉਫ਼ਿਲੁਸ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ।  ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਦਿਨ ਤਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਧੀਨ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।  ਮੌਤ ਤਕ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਸੂਲਾਂ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ।  ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ: “ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ;  ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”  ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ: “ਪ੍ਰਭੂ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ?”  ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ;  ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ* ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ­ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਪੂਰੇ ਯਹੂਦੀਆ, ਸਾਮਰੀਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓਗੇ।”  ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ-ਦੇਖਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। 10  ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਦੋ ਆਦਮੀ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। 11  ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਗਲੀਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਯਿਸੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।” 12  ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ੈਤੂਨ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਜੋ ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ* ’ਤੇ ਹੈ। 13  ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਪਤਰਸ, ਯੂਹੰਨਾ, ਯਾਕੂਬ, ਅੰਦ੍ਰਿਆਸ, ਫ਼ਿਲਿੱਪੁਸ, ਥੋਮਾ, ਬਰਥੁਲਮਈ, ਮੱਤੀ, ਹਲਫ਼ਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ, ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਸ਼ਮਊਨ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। 14  ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ ਕੁਝ ਤੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। 15  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ 120 ਭੈਣ-ਭਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ­ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ: 16  “ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ­ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਯਹੂਦਾ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ ਸਨ। ਯਹੂਦਾ ਹੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। 17  ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 18  (ਉਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ­ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। 19  ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ­“ਅਕਲਦਮਾ” ਯਾਨੀ ਲਹੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈ ਗਿਆ।) 20  ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਨਾ ਵੱਸੇ,’ ਅਤੇ ‘ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।’ 21  ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ 22  ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਯੂਹੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।” 23  ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਯੂਸੁਫ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਰਸਬੱਸ ਤੇ ਯੂਸਤੁਸ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਥਿਆਸ। 24  ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ: “ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ 25  ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਯਹੂਦਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।” 26  ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ’ਤੇ ਗੁਣੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਮੱਥਿਆਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਗਿਆਰਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ, “ਪਨੈਵਮਾ।” ਅਪੈਂਡਿਕਸ 7 ਦੇਖੋ।
ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ, “ਇਕ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਟ,” ਯਾਨੀ ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ।