Skip to content

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ

ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 3:1-21

3  ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹਨ।  ਕੁੱਤਿਆਂ* ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ, ਸੁੰਨਤ* ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ।  ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਸੁੰਨਤ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ  ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ:  ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸੁੰਨਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿਚ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ­ਇਬਰਾਨੀ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦਾ ਇਬਰਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ; ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫ਼ਰੀਸੀ ਸੀ;  ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਡਲੀ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ।  ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ।  ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂ  ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਬੱਝ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ’ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 10  ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਵਾਂਗ ਦੁੱਖ ਝੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੀ ਮੌਤ ਮਰਾਂ, 11  ਤਾਂਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 12  ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। 13  ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ; ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ: ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਨ, 14  ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਸੱਦੇ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 15  ਤਾਂ ਫਿਰ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਭਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। 16  ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। 17  ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। 18  ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਸੀਹੇ ਦੀ ਸੂਲ਼ੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, 19  ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ* ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। 20  ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 21  ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਵਾਨ ਸਰੀਰ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਯਾਨੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ, “ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ।”
ਜਾਂ, “ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ।”