Skip to content

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 21:1-27

21  ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇਖੀ; ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਧਰਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ।  ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਉੱਤਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾੜੀ ਵਾਂਗ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾੜੇ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਇਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ: “ਦੇਖ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।  ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।”  ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ: “ਦੇਖ! ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।” ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ: “ਲਿਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ।”  ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ! ਮੈਂ ‘ਐਲਫਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ’* ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ* ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪਿਲਾਵਾਂਗਾ।  ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।  ਪਰ ਡਰਪੋਕਾਂ ਦਾ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਗੰਦੇ ਤੇ ਨੀਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਖ਼ੂਨੀਆਂ ਦਾ, ਹਰਾਮਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਾਦੂ-ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗੰਧਕ* ਨਾਲ ਬਲ਼ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ।”*  ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਤਾਂ ਕੋਲ ਆਖ਼ਰੀ ਸੱਤ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੱਤ ਕਟੋਰੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੇਲੇ ਦੀ ਲਾੜੀ ਦਿਖਾਵਾਂ।” 10  ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 11  ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਲੌਰ ਵਾਂਗ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ­ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਯਸ਼ਬ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। 12  ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਕੋਲ ਬਾਰਾਂ ਦੂਤ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਜ਼­ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। 13  ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਤਿੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਤਿੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਤਿੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਤਿੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ। 14  ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਿਚ ਬਾਰਾਂ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। 15  ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਮਿਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਨਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 16  ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਚੌਰਸ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਣਿਆ, ਮਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 2,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ* ਸੀ; ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਉਚਾਈ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। 17  ਉਸ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਣਿਆ ਅਤੇ ਕੰਧ ਦੀ ਮਿਣਤੀ 144 ਹੱਥ* ਸੀ। 18  ਇਸ ਦੀ ਕੰਧ ਯਸ਼ਬ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਖਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ। 19  ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ* ਦੀਆਂ ਸਨ: ਨੀਂਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਯਸ਼ਬ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਨੀਲਮ, ਤੀਸਰਾ ਦੂਧੀਆ ਅਕੀਕ, ਚੌਥਾ ਪੰਨਾ, 20  ਪੰਜਵਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨੀ, ਛੇਵਾਂ ਲਾਲ ਅਕੀਕ, ਸੱਤਵਾਂ ਸਬਜ਼ਾ, ਅੱਠਵਾਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਾ, ਨੌਵਾਂ ਪੁਖਰਾਜ, ਦਸਵਾਂ ਹਰਾ ਅਕੀਕ, ਗਿਆਰਵਾਂ ਜ਼ਰਕੂਨ, ਬਾਹਰਵਾਂ ਲਾਜਵਰਦ। 21  ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਰਾਂ ਮੋਤੀ ਸਨ; ਹਰ ­ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਕ ਮੋਤੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਖਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। 22  ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਲੇਲਾ ਇਸ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹਨ। 23  ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਦ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਲਾ ਇਸ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ। 24  ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। 25  ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 26  ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। 27  ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਫੁਟਨੋਟ

“ਐਲਫਾ” ਯੂਨਾਨੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ “ਓਮੇਗਾ” ਆਖ਼ਰੀ ਅੱਖਰ ਹੈ।
ਜਾਂ, “ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ।”
ਪ੍ਰਕਾ 9:17, ਫੁਟਨੋਟ ਦੇਖੋ।
ਯਾਨੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ।
ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ, “12,000 ਸਟੇਡੀਅਮ।” ਇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਗਭਗ 190 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਲਗਭਗ 64 ਮੀਟਰ (210 ਫੁੱਟ)।
ਅਪੈਂਡਿਕਸ 14, “ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ” ਦੇਖੋ।