Skip to content

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2:1-29

2  “ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਲਿਖ: ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੱਤ ਤਾਰੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੱਤ ਸ਼ਮਾਦਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,  ‘ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਤੂੰ ਧੀਰਜ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਝੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।  ਫਿਰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।  “‘ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਗਿਆ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗਾ।  ਫਿਰ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਕਲਾਉਸ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।  ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣ ਦਿਆਂਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਗ਼* ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।’  “ਸਮੁਰਨੇ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਲਿਖ: ਜਿਹੜਾ ‘ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ’ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,  ‘ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਟੋਲੀ* ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। 10  ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਤੂੰ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾਈਂ ਨਾ। ਦੇਖ! ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਮੌਤ ਤਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਨਾਮ* ਦਿਆਂਗਾ। 11  ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ* ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ।’ 12  “ਪਰਗਮੁਮ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਲਿਖ: ਜਿਸ ਕੋਲ ਤਿੱਖੀ, ਲੰਬੀ ਤੇ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 13  ‘ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਂ।* ਮੇਰੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਗਵਾਹ ਅੰਤਿਪਾਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅੰਤਿਪਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 14  “‘ਫਿਰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਆਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਆਮ ਨੇ ਬਾਲਾਕ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼­ਰਾਈਲੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਅਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ* ਕਰਨ। 15  ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਾਉਸ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। 16  ਇਸ ਲਈ, ਤੋਬਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਲੰਬੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ। 17  “‘ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਮੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਟਾ, ਮੁਲਾਇਮ ਪੱਥਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਥਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’ 18  “ਥੂਆਤੀਰਾ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਲਿਖ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਰ ਖ਼ਾਲਸ ਤਾਂਬੇ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 19  ‘ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਿਹਚਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹਨ। 20  “‘ਫਿਰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਈਜ਼ਬਲ ਨਾਂ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀਆਂ ਵਾਂਗ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ­ਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। 21  ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। 22  ਦੇਖ! ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੀਮਾਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕੇਗੀ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਾ ਛੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ­ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। 23  ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚਾਂ* ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ­ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਦਿਆਂਗਾ। 24  “‘ਪਰ ਥੂਆਤੀਰਾ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਈਜ਼ਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ* ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ: ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 25  ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤਕ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। 26  ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, 27  ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 28  ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। 29  ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।’

ਫੁਟਨੋਟ

ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ, “ਪਾਰਾਡੀਸੋਸ।”
ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ, “ਸਭਾ ਘਰ।”
ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ, “ਮੁਕਟ।”
ਯਾਨੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ।
ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ, “ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ।”
ਅਪੈਂਡਿਕਸ 4 ਦੇਖੋ।
ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ, “ਗੁਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ।”
ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ, “ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ।”