Skip to content

Skip to table of contents

Advanced Search

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 18:1-24

18  ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਵਰਗੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ; ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ।  ਉਸ ਨੇ ਉੱਚੀ ਤੇ ਦਮਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ: “ਮਹਾਂ ਬਾਬਲ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ! ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਹੈ!  ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕ ਬਦ­ਚਲਣ ਤੀਵੀਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ* ਦਾ ਦਾਖਰਸ ਪੀ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”  ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਹੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੋ।  ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਆਕਾਸ਼ ਤਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਉਸ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਉਸ ਨੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਦਾਖਰਸ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾ ਉਸ ਲਈ ਪਾਓ।  ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਨਾ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿਧਵਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ­ਮਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।’  ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆ ­ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੌਤ, ਸੋਗ ਅਤੇ ਕਾਲ਼। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ।  “ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਸ ਦੇ ਸੜਨ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਗੇ ਅਤੇ ਗਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ­ਪਿੱਟਣਗੇ, 10  ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣਗੇ, ‘ਹਾਇ! ਹਾਇ! ਬਾਬਲ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਤੇ ­ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਤੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ!’ 11  “ਨਾਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ-ਜਵਾਹਰਾਂ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮਲਮਲ, ਬੈਂਗਣੀ,* ਰੇਸ਼ਮੀ ਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਅਤੇ ਸੁ­ਗੰਧਿਤ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹਾਥੀ-ਦੰਦ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ­ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜ, ਤਾਂਬੇ, ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ; 13  ਨਾਲੇ ਦਾਲਚੀਨੀ, ਇਲਾਇਚੀ, ਲੋਬਾਨ, ਅਤਰ, ਖ਼ੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਧੂਪ, ਦਾਖਰਸ, ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ, ਮੈਦੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ, ਭੇਡਾਂ, ਘੋੜੇ, ਰਥ, ਗ਼ੁਲਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਨ। 14  ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮਨਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 15  “ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰੋਣ-ਪਿੱਟਣਗੇ 16  ਅਤੇ ਕਹਿਣਗੇ, ‘ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਮਲਮਲ, ਬੈਂਗਣੀ ਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਹੀਰੇ-ਜਵਾਹਰਾਂ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਇ! ਹਾਇ! ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ, 17  ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ!’ “ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਲਾਹ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ 18  ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੜਨ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ?’ 19  ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਰੋਏ-ਪਿੱਟੇ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘ਹਾਇ! ਹਾਇ! ਇਸ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ, ਇਸ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ!’ 20  “ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, ਨਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕੋ, ਰਸੂਲੋ ਤੇ ਨਬੀਓ, ਇਸ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ!” 21  ਅਤੇ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਦੂਤ ਨੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੜ ਵਰਗਾ ਇਕ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: “ਮਹਾਂ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 22  ਅਤੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਕੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਬੰਸਰੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੱਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। 23  ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲ਼ੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਲਾੜੇ ਤੇ ਲਾੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇਰੇ ਵਪਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। 24  ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।”

ਫੁਟਨੋਟ

ਅਪੈਂਡਿਕਸ 4 ਦੇਖੋ।
ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਮੀਰ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ।