Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਪੰਜਾਬੀ

ਆਨ-ਲਾਈਨ ਬਾਈਬਲ | ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ—ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 17:1-18

17  ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦੂਤਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤ ਕਟੋਰੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਆਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੱਡੀ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ  ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ* ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਸ ਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦਾ ਦਾਖਰਸ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ।”  ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਤ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕ ਤੀਵੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਤ ਸਿਰ ਅਤੇ ਦਸ ਸਿੰਗ ਸਨ।  ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਨੇ, ਜਵਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਇਕ ਭੇਤ-ਭਰਿਆ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ: “ਮਹਾਂ ਬਾਬਲ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤਲੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਂ।”  ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ।  ਇਸ ਲਈ, ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ: “ਤੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਭੇਤ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸੱਤ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸ ਸਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਸਵਾਰ ਹੈ:  ਜੋ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ* ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ* ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ।  “ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਸੱਤ ਸਿਰ ਸੱਤ ਪਹਾੜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। 10  ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਤ ਰਾਜੇ: ਪੰਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ। 11  ਅਤੇ ਉਹ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਠਵਾਂ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 12  “ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਸ ਸਿੰਗ ਦੇਖੇ ਸਨ, ਉਹ ਦਸ ਰਾਜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ* ਲਈ ਰਾਜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 13  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 14  ਉਹ ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਲੇਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਕ ਲੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ।” 15  ਅਤੇ ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਦੇਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਸਲਾਂ, ਭੀੜਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ। 16  ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਸ ਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਕੰਜਰੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸਾੜ ਸੁੱਟਣਗੇ। 17  ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। 18  ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਹੈ।”

ਫੁਟਨੋਟ

ਅਪੈਂਡਿਕਸ 4 ਦੇਖੋ।
ਮੱਤੀ 13:35, ਫੁਟਨੋਟ ਦੇਖੋ।
ਪ੍ਰਕਾ 1:11, ਫੁਟਨੋਟ ਦੇਖੋ।
ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ, “ਇਕ ਘੰਟੇ।”