Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਪੰਜਾਬੀ

2017 ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ

“ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹੋ। ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕਸ਼ਟ ਸਹੋ”ਰੋਮੀਆਂ 12:12

ਸਵੇਰ

 • 9:20 ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ

 • 9:30 ਗੀਤ ਨੰ. 38 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

 • 9:40 ਭਾਸ਼ਣ-ਲੜੀ: ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ “ਦਿਲਾਸਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ” ਦਿੰਦਾ ਹੈ . . .

 • 10:50 ਗੀਤ ਨੰ. 4 ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

 • 11:00 ਭਾਸ਼ਣ-ਲੜੀ: ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਓ ਜੋ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ

  • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ, “ਉਸੇ ਵਿਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੋ” (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:5; ਜ਼ਬੂਰ 127:1, 2)

  • ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ “ਬੁਰਾਈ” ਤੋਂ ਬਚਾਓ (ਰੋਮੀਆਂ 16:19; ਜ਼ਬੂਰ 127:3)

  • ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਠੀਕ ਰਾਹ ਸਿਖਲਾਓ’ (ਕਹਾਉਤਾਂ 22:3, 6; ਜ਼ਬੂਰ 127:4, 5)

 • 11:45 ਬਪਤਿਸਮਾ: ‘ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ’! (1 ਪਤਰਸ 3:6, 12, 14)

 • 12:15 ਗੀਤ ਨੰ. 7 ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਲ

 ਦੁਪਹਿਰ

 • 1:35 ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ

 • 1:45 ਗੀਤ ਨੰ. 43

 • 1:50 ਭਾਸ਼ਣ-ਲੜੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ”

  • ਯੂਸੁਫ਼ (ਉਤਪਤ 37:23-28; 39:17-20; ਯਾਕੂਬ 5:11)

  • ਅੱਯੂਬ (ਅੱਯੂਬ 10:12; 30:9, 10)

  • ਯਿਫ਼ਤਾਹ ਦੀ ਧੀ (ਨਿਆਈਆਂ 11:36-40)

  • ਯਿਰਮਿਯਾਹ (ਯਿਰਮਿਯਾਹ 1:8, 9)

 • 2:35 ਡਰਾਮਾ: ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ!—ਭਾਗ 2 (ਲੂਕਾ 17:28-33)

 • 3:05 ਗੀਤ ਨੰ. 28 ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

 • 3:15 ਭਾਸ਼ਣ-ਲੜੀ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੋ

 • 4:15 ਬੱਚਿਓ—ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! (ਕਹਾਉਤਾਂ 27:11)

 • 4:50 ਗੀਤ ਨੰ. 11 ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ