Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਪੰਜਾਬੀ

ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!

 ਪੰਦਰ੍ਹਵਾਂ ਪਾਠ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਯਹੋਵਾਹ ਭਲਾ ਅਰ ਸੱਚਾ ਹੈ।” (ਜ਼ਬੂਰ 25:8) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਲੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪੁੱਤ੍ਰਾਂ ਵਾਂਙੁ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੱਲੋ।” (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:1, 2) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ:

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ‘ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ।’​—ਗਲਾਤੀਆਂ 6:10.

ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। “ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇ।”​—ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:28.

ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।​—2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 7:1.

 ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। ‘ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਅਰ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮਾਨ ਕਰੇ। ਹੇ ਬਾਲਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹੋ।’​—ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:33–6:1.

ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। “ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੀਏ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਹੈ।”​—1 ਯੂਹੰਨਾ 4:7.

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। “ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ . . . ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਭਰ ਦਿਓ। ਜਿਹ ਨੂੰ ਹਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਹ ਨੂੰ ਮਸੂਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਸੂਲ ਦਿਓ।”​—ਰੋਮੀਆਂ 13:1, 7.