ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਡਰਾਮੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ।