ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ।