Skip to content

Skip to secondary menu

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਪੰਜਾਬੀ

ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਓ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ।

 

ਮਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।