Skip to content

ਸਟੱਡੀ ਲਈ

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ jw.org ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਰਤੋ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਨ, ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।