ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।