JW Language ਐਪ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ:

  • iPad 2 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਵੇਂ (iOS 7.0 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ)

  • iPad Mini (iOS 7.0 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ )

  • iPhone 4 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਵੇਂ (iOS 7.0 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ)

  • iPod Touch (5th generation) (iOS 7.0 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ:

  • iPad 1

  • iPhone 3GS ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ