Gdaa-kid na . . .

  • gegoo e-tek gde’ing?

  • giizhgong wii-zhaayin?

  • gimaawin giizhgong?

 GCHITWAA-MZIN’IGAN KIDOOMGAT

“Wa Gzhemnidoo e-yaat giizhgong ga-zhisdoon gimaawin gaa wiikaa da-bnaajchigaade-snoo.” —Daniel 2:44, New World Translation.

“Gwis gii-miingoomi; miinwaa gimaawin da-naagdawendaan.”—Isaiah 9:6, footnote.

MAANDA DAA-KIDOOMGAT GIIN NJI

 GEGETI NA GDAA-DEBWEWENDAANAA GCHITWAA-MZIN’IGAN E-KIDOOMGAK?

Enh, maanda nji:

  • Zhezhas gii-waabndawen Gzhemnidoo ge-zhichget nakaazat daGimaawin. Zhezhas gii-kinoomawaan dakinoomaagnan wii-nam’aawaat Gzhemnidoo daGimaawin da-bi-dgoshnoomgak miinwaa Gzhemnidoo e-zhi-ndawendang kiing da-zhichgeng. (Matthew 6:9, 10) Zhezhas gii-miigwen gkendaagziwin wi nam’ewin ge-zhi-n’kwetming.

    Epiichi-yaat kiing, Zhezhas gii-shamaan e-bkadejik, gii-noojmo’aan e-aakzijik, miinwaa gii-aabjiibaawaan gaa-nbojik! (Matthew 15:29-38; John 11:38-44) Niigaan Gimaa aawit Gzhemnidoo daGimaawin, Zhezhas bangii gii-waabndawen wi Gimaawin ge-zhichgemgak bemaadzijik nji.—Revelation 11:15.

  • Nooj znagziwnan e-zhiwebak kiing gkendaagziwnan aawnoon Gzhemnidoo daGimaawin wiiba da-bi-dgoshnoomgat. Zhezhas gii-niigaanaajmo waa-zhiwebak jibwaa Gzhemnidoo biidoot bzaantewin kiing nakaazat daGimaawin. Gii-kida miigaadwinan, bkadewin, miinwaa nningkamgishkaanan da-zhiwebdoon gaataayiing kiing. —Matthew 24:3, 7.

    Nongo, gdoo-waabndaanaanin nanda zhiwebak. Mii dash gdaa-gwekwendaami Gzhemnidoo wiiba ga-bmoon kina gegoo znagziwin.

 NAANAAGDAWENDAN

Pii Gzhemnidoo daGimaawin bi-dgoshnoomgak aaniish ge-zhi-bmaadzing?

Gchitwaa-Mzin’igan n’kwetaan wi kwedwewin maanpii PSALM 37:29 miinwaa ISAIAH 65:21-23.