Gdaa-skoonwidaan bebezhik kinoomaagewin Gchitwaa-Mzin’igning nakaazang nanda “downloadable” mzin’ignan. Mzin’ignan waa-bzindming miinwaa nin’gewin mzinaatesjignan tenoon. Niibna nwewnan nanda tenoon.

Nwewin wenaabndan nwewin mkakoonsing e-tek. Mii dash, nakaazan Ndane’an mkakoons wii-waabndaman mzin’ignan miinwaa zhisjigewnan nwewining e-tegin. Wii-mkaman e-ndaneman mzin’igan e-miiksek, mooshknebiiyan aanin e-zhin’kaadek mzin’igan.