Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah’s Witnesses

Nishnaabemwin

E-gpagaagin Mzin’ignan miinwaa E-bbagaagin Mzin’ignan e-nakaazang Gchitwaa-Mzin’igan Wii-skoonwidming

Gdaa-skoonwidaan bebezhik kinoomaagewin Gchitwaa-Mzin’igning nakaazang nanda “downloadable” mzin’ignan. Mzin’ignan waa-bzindming miinwaa nin’gewin mzinaatesjignan tenoon. Niibna nwewnan nanda tenoon.

Nwewin wenaabndan nwewin mkakoonsing e-tek. Mii dash, nakaazan Ndane’an mkakoons wii-waabndaman mzin’ignan miinwaa zhisjigewnan nwewining e-tegin. Wii-mkaman e-ndaneman mzin’igan e-miiksek, mooshknebiiyan aanin e-zhin’kaadek mzin’igan.

 

WAABNDAN
Grid
List

Wenesh gegeti e-niigaanziikndang kina gegoo kiing?

Wegnesh e-ndawendaagok gchinendmowin wii-tek ngodwewaan’gizwining?

Gdaa-penmondwaa Wa Kina Gegoo Gaa-zhitood!

Biiyaabkoonsing mzin'ignan aanin aanjtoownan gaa-zhichgegaadegin gaawii mshi te-snoon mzin'ignan e-mzinaakzigaadek.