Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah’s Witnesses

Nishnaabemwin

Our Kingdom Ministry

Our Kingdom Ministry mzin’igaansan miingoom kenjgewin Jehovah’s Witnesses e-nakaazwaat maawnjidwaat, dbishkoo: Maawnjidwin Wii-skoonwidming Gchitwaa-Mzin’igan, Skoonwidming Gzhemnidoo Dakinoomaagewnan, miinwaa Maawnjidwin nakeyaa Giikwewin.

Kinwaadendan: Aanin wiindmaagewnan e-zhibii’gaadegin e-dnakiiyin gnamaa bkaan daa-zhibii’gaadenoon biiyaabkoonsing.

 

Giisaadkamik, maanda kenjgewin biiyaabkoonsing gaawii mshi te-snoo maanda nwewining.

Kenjgewin temgat maanda nwewining nanda baakiignignan e-ni-tegin: