Our Kingdom Ministry mzin’igaansan miingoom kenjgewin Jehovah’s Witnesses e-nakaazwaat maawnjidwaat, dbishkoo: Maawnjidwin Wii-skoonwidming Gchitwaa-Mzin’igan, Skoonwidming Gzhemnidoo Dakinoomaagewnan, miinwaa Maawnjidwin nakeyaa Giikwewin.

Kinwaadendan: Aanin wiindmaagewnan e-zhibii’gaadegin e-dnakiiyin gnamaa bkaan daa-zhibii’gaadenoon biiyaabkoonsing.