Endso-ngo-bboon, Jehovah’s Witnesses doo-mkwendaanaawaa Zhezhas danbowin gaa-zhi-kwedwet wii-zhichgeng. (Luke 22:19, 20) Gwiikjiwnagoo wii-maamwi-yaaying maanda pii e-gchi-piitendaagok zhiwebak. Ga-nsastaan aaniish Zhezhas dabmaadziwin miinwaa danbowin ge-zhi-naadmaagoyin.