Endso-ngo-bboon gaataayiing kiing, doo-mnaajtoonaa Zhezhas danbowin. Aaniish maanda wnji-zhichgeying? Zhezhas gii-wiindmawaan dakinoomaagnan: “Aabji-zhichgek maanda wii-mkwenmiiyek.” (Luke 22:19) Nongo mnaajtoowin wii-miikse:

Naan-giizhgak (Friday), Ziisbaakdoke-giizis (April) 19, 2019

Gwiikjiwnagoo wii-bizhaayin gchi-piitendaagok maawnjidwin. Dbishkoo kina ndamaawnjidwinaanin, kina go wiya daa-bizhaa. Wegwendik go wenpazh biindge; gaawii wiikaa maawndage-siim.