Skip to content

Jehovah’s Witnesses

Select language Nishnaabemwin

Jehovah’s Witnesses Ngodwewaan’gizwinan Maawnjidwinan

Ndagkendan damaawnjidwinaanin nakeyaa. Mkan maawnjidwin tek besha endaayin.

Mkan Wii-tek Besha Endaayin

Wegnesh E-zhiwebak Damaawnjidwinaanin Pii Tek?

Jehovah’s Witnesses maawnjidwak niizhing ngo-namegiizhgak wii-mnaaj’aawaat Gzhemnidoon. (Hebrews 10:24, 25) Doo-ndagkendaanaa Gchitwaa-Mzin’igan e-kidoomgak miinwaa aaniish waa-zhi-nakaazyang kinoomaagewnan bmaadzing. Wegwen go daa-bizhaa nanda maawnjidwinan.

Niibna nanda damaawnjidwinaanin bizhaajik daa-wiiji-naadmaagewak zhichgewnan, mii go dbishkoo wiya gegoo dbaaddang epiichi-kinoomaagaazat. N’gamwin miinwaa nam’ewin nakaazam pii maajtaang miinwaa giizhiitaang endso-maawnjidwin.

Gaawii aabdek gdaa-aaw-sii Jehovah’s Witness wii-bizhaayin damaawnjidwinaanin. Kina wiya doo-wiikjiwnaanaa wii-bizhaat. Wegwendik go wenpazh biindge; gaawii wiikaa maawndage-siim.