Nuu pa gi pädi te huxkua

Ma ha rä índice

Yä testigo rä Jehová

Huahni rä idioma ñätho

 NT’UDI 4

¿Tó genkʼa ra Hesu?

¿Tó genkʼa ra Hesu?

1. ¿Ankja bi zo̱ho̱ bi ʼmu̱i kʼa Hesu?

¿Ó ku̱ kjäʼni mi ndo̱ mpohmu̱ mu̱ mi ñähu̱ ko kʼa Hesu? (MATEO 11:29; MARCOS 10:13-16)

Ra Hesu bi ʼmu̱i ngu ʼna ʼue̱ne nugua ha nu̱ Ximojoi pe hi kjangú yä kjäʼni, nge mbro espíritu ha nu̱ jitsi ante ndi mu̱hkua (Juan 8:23). Genkʼa me̱tʼo bi o̱te Jehová nihi gege bi fötsí a rä Tsi Mähkí Tá pa di o̱te goʼtho yä ntʼo̱te. Ra Hesu bi zo̱ho̱ bi nkja “kʼa me̱tʼo bi ʼmu̱i de goʼtho nu̱ xi tʼo̱te” ʼne kjamädi po gege “bi nkja maʼra yä ntʼo̱te ha nu̱ jitsi ʼne ha nu̱ joi” (Colosenses 1:15, 16). Ra Biblia i no̱nkʼa ngu ro “ʼnase” Tʼu̱ de rä Tsi Mähkí Tá, nge gege bi o̱tese (Juan 1:14). Nihi i tʼimbi ngu “nu̱ Hñä”, nge bi raʼtsi yä hñä de ro Tá. Xödi Proverbios 8:22, 23, 30.

2. ¿Ó bo ihi ra Hesu ha nu̱ Ximojoi?

Rä Tsi Mähkí Tá bi xifí ro Tʼu̱ ge ndi ihkua ha nu̱ Joi. Nsohtho rä Tsi Mähkí Tá bi raʼtsibi ro nzahki ha ro mu̱i kʼa María, ʼna ro xuhtsi judía hi xka öbi ko ʼna ʼño̱ho̱. Nsohtho ra Hesu hin bi petsi ʼna tá ga kjäʼni (Lucas 1:30-35). Hesu bo ihi ha nu̱ Joi po hñu yä rraso: 1) pa ndi uhtite tó rä Tsi Mähkí Tá, 2) pa ndi uhtigihu̱ ko ro nkʼoi ankja go kjahu̱ kʼa i ne rä Tsi Mähkí Tá, maʼke di petsihu̱ yä dumu̱i, ʼne 3) pa ndi uni ro nzahki ra ntʼaxi ngu “ʼna nkjutʼi”. Xödi Mateo 20:28.

3. ¿Ó petsite da thsoʼtigihu̱ de nu̱ tsʼohki?

Pa da thsoʼti ʼna kjäʼni, petsite tó te da uni pa da mu̱htho (Éxodo 21:29, 30). Ta ma me̱tʼo, rä Tsi Mähkí Tá hi mi ne ge yä kjäʼni di thegehu̱ ni ndi duhu̱. Gehna di pädihu̱ nge Jehová bi xikʼa Adán ge mu̱ ndi o̱te kʼa tsʼohki —o, mu̱ hin di ʼyo̱hte—, ndi du. Nsohtho, mu̱ hi ndi o̱te kʼa tsʼohki, kʼa Adán hin di du (Génesis 2:16, 17; 5:5). Nsohtho nu̱ Biblia i mä ge  nu̱ du bi “ñu̱tʼi” ha nu̱ ximojoi po madé ra Adán. Kʼa Adán bi raʼtsibi kʼa tsʼohki yo bähtsi, ko gehna bi zohkibi kʼa du. Nsohtho petsite da thsoʼtigihu̱. Xödi Romanos 5:12 ʼne 6:23.

Pe, ¿tó kʼa ndi zo di gutʼi kʼa nkjutʼi pa hin go tuhu̱? Mu̱ di tuhu̱, di kjutʼihu̱ yu̱ ma tsʼohkihu̱. Nge di petsihu̱ kʼa tsʼohki, nindi ʼna de nugohu̱ da zo go kjutʼihu̱ po yu̱ tsʼohki de maʼna. Xödi Salmo 49:7-9.

4. ¿Ó bi du ra Hesu?

Ra Hesu mi petsi ro nzahki mbra ntʼaxi, hin bi o̱te nindi ʼna tsʼohki kjangú nugohu̱. Hin bi du po yo tsʼohkise, ma ra zo pa di kjutʼi yo tsʼohki de maʼra. “Nge bi ndo̱ mädi rä Tsi Mähkí Tá yä kjä’ni, ge bi uni ro ʼnase T’u̱ pa goʼtho k’a da uhtite ge i ihkjibi hin da yo̱ʼte, nge gege i ne ge da petsi nzahki pa zäi” (Juan 3:16). Mu̱ rä Tsi Mähkí Tá bo xih ro Tʼu̱ di nihkua ha nu̱ joi pa di du po nugohu̱, rä Tsi Mähkí Tá bi uhti té tangú mädi i tso po yä kjäʼni. Nihi ra Hesu bi uhtigihu̱ ge i ndo̱ mähkihu̱ mu̱ nga ʼyo̱hte ro Tá, nihi mu̱ bi uni ro nzahki pa da thsoʼtigihu̱ de nu̱ tsʼohki nihi ra du. Xödi Romanos 5:18, 19.

5. ¿Té i pe̱hya ra Hesu?

Mu̱ bi ʼmu̱i ha nu̱ Joi, Hesu bi yo̱the ku̱ doʼthi, bi xötsi ʼraa de ku̱ kjäʼni ka du ʼne bi fötsí ku̱ tó mi petsi yä dumu̱i, nkjanu̱ bi uhti té da ma o̱te po yä te̱nite i ʼyo̱htebi rä Tsi Mähkí Tá (Mateo 15:30, 31; Juan 5:28). Mu̱ bi du kʼa Hesu, rä Tsi Mähkí Tá bi xötsi ʼne bi koʼtsibi ro nzahki kjangú ʼna espíritu pa ndi ʼmu̱i ha nu̱ jitsi (1 Pedro 3:18). ʼMe̱fa ra Hesu bi to̱ʼmi ha ro ndu̱y ro Tá pa abu̱ i petsi ro chala ʼye ro Tá, ta mu̱ ti tʼuni ra tse̱dí pa da manda nu̱ Ximojoi (Hebreos 10:12, 13). Nuyá Hesu i manda ha nu̱ jitsi, ʼne yo te̱nite i mähmu̱ nuna nto̱de ra zo po goʼtho nu̱ ximojoi. Xödi Daniel 7:13, 14 ʼne Mateo 24:14.

Ko kʼa tse̱dí xi uni rä Tsi Mähkí Tá, nuna Ndä i petsi ndunthi tse̱dí, ya hin da de pa da gu̱ʼtsi yä tsʼo kjäʼni ko goʼtho yä ntsʼo ntʼo̱te i kjahu̱. Goʼtho yu̱ i ihkjibi ʼne i ʼyo̱htebi ra Hesu, da ma mu̱fu̱ ko ndunthi poho ha nu̱ Ximojoi, nge gehna da nkja ʼna chala joi. Xödi Salmo 37:9-11.