Nuu pa gi pädi te huxkua

Ma ha rä índice

Yä testigo rä Jehová

Huahni rä idioma ñätho

 NT’UDI 14

¿Ó rä Tsi Mähkí Tá i muntsi ro hnini pa da pe̱hpibihu̱ kʼa i ne?

¿Ó rä Tsi Mähkí Tá i muntsi ro hnini pa da pe̱hpibihu̱ kʼa i ne?

1. ¿Ó rä Tsi Mähkí Tá bi muntsi kʼa hnini Israel pa di nkja ro hnini?

Rä Tsi Mähkí Tá bi muntsi yo bähtsi kʼa ndä Abrahán pa ndi o̱te ʼna hnini ʼne bi uni yo hmända. Nukʼa hnini bi hutsibi kʼa thuhu Israel, ʼne bi zo bi nkja kʼa ʼnase hnini bi guäti ha nu̱ xo̱hkimbeni ra zo ʼne nukʼa hnini bi tʼuni ro Hñä rä Tsi Mähkí Tá pa di mödí (Salmo 147:19, 20). Nsohtho po genkʼa, ndunthi yä kjäʼni de goʼtho yä hnini di zo ndi mu̱fu̱ ra zo. Xödi Génesis 22:18.

Rä Tsi Mähkí Tá bi juähni ku̱ israelita pa di nkjahu̱ ku̱ ki núhu̱ ʼne ndi xihmu̱ a maʼra ku̱ ki o̱te rä Jehová. Kʼa bi thogi ma kjaʼmu̱ ko genkʼa hnini i uhtigihu̱ ge mu̱ di o̱dehu̱ yo hmända de rä Tsi Mähkí Tá, di petsihu̱ ʼna nzahki ma ra zo (Deuteronomio 4:6). Po madé de genku̱, maʼra yä kjäʼni di zo ndi pädihu̱ tó genkʼa hä mbro Tsi Mähkí Tá. Xödi Isaías 43:10, 12.

2. ¿Ó petsite da muntsihu̱ yo te̱nite de rä Tsi Mähkí Tá pa da kjahu̱ kʼa i ne?

Mu̱ rä Tsi Mähkí Tá yä hin bi nú ra zo kʼa hnini Israel, bi tsogi ʼne bi juähni kʼa hmuntsi ga Kristo (Mateo 21:43; 23:37, 38). Nsohtho ha yu̱ ma mpahu̱, gehyu̱ chala kristiano, hina ku̱ israelita, yu̱ i pe̱hpibihu̱ rä Jehová ngu yu̱ xi núhu̱ pa da xihmu̱ a maʼra yä kjäʼni kʼa xi o̱te. Xödi Hechos 15:14, 17.

Hesu bi muntsi yo te̱nite pa ndi unihu̱ kʼa ntʼo̱de, nihi pa ndi fötsihu̱ yä kjäʼni po goʼtho nu̱ ximojoi pa di nkjahu̱ yä te̱nite (Mateo 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20). Nuyá, mu̱ ʼbe̱htho chu̱tho pa da guadi gehya mpa, nuna ʼbe̱fí ma i nkjaya. Hä yu̱ ma mpahu̱, Jehová xi nde xi muntsi ya millón de yä kjäʼni de goʼtho yä hnini pa da ñu̱tihu̱ ha nu̱ ihkji ra zo (Revelación [Apocalipsis] 7:9, 10). Yu̱ chala kristiano i nföxihu̱ ʼne i ze̱dihu̱ nge xi muntsihu̱. Nihi ha yo hmuntsihu̱ i tʼuhtibihu̱ ra gentho de nu̱ Biblia. Nu̱ Biblia i mä: “Go binihu̱ ʼraa ko maʼra  pa go nföxihu̱, pa go udihu̱ ge di nmädihu̱ ʼne pa go kjahu̱ yä ntʼo̱te ra zo, hin go he̱gihu̱ nu̱ hmuntsi” (Hebreos 10:24, 25).

3. ¿Ankja bi mu̱di bi nkja yä testigo ra Jehová de yu̱ ma mpahu̱?

Nuna ihkji ra zo bi mu̱di bi ʼmu̱i po ku̱ kjea 1870 mu̱ ʼna lengu muntsi mi xödihu̱ nu̱ Biblia, bi mu̱di bi dötihu̱ yä ntʼudi de nu̱ Biblia, ge po ndunthi yä kjea hi ka phädi. Gegehu̱ mi pädihu̱ ge kʼa Hesu ka muntsi ku̱ me̱tʼo yä kristiano pa ndi unihu̱ kʼa nto̱de, nsohtho bi mu̱dihu̱ bi uhtihu̱ kʼa nto̱de de kʼa Reino po goʼtho nu̱ ximojoi. Kʼa kjea 1931 bi hñuxisehu̱ pa gegesehu̱ kʼa thuhu testigo rä Jehová. Xödi Hechos 1:8; 2:1, 4, 11, ʼne 5:42.

4. ¿Ankja i muntsihu̱ pa da pe̱hmu̱ yä testigo rä Jehová?

ʼMe̱fa nga du kʼa Hesu, bi ʼmu̱i ʼna hmuntsi ga ʼño̱ho̱ ma ʼbe̱to pa ndi ʼreni nge mi ndo̱ pädihu̱, ʼne mi núhu̱ té mi thogi ha goʼtho ku̱ hmuntsi de ndunthi yä hnini. Genku̱ ʼño̱ho̱ mi núhu̱ kʼa Hesu ngu ro Ña de kʼa hmuntsi (Hechos 16:4, 5). Nuyá, nihi yu̱ testigo rä Jehová i petsihu̱ tó da föxyu̱, gehnu̱ Hmuntsi ga ʼÑo̱ho̱ a ʼBe̱to pa da ʼreni, nihi genku̱ ʼño̱ho̱ i núhu̱ té i nkja ha yä sucursal de goʼtho nu̱ ximojoi, abu̱ i ʼbu̱i ku̱ tó i raʼtsi yä nthutsi a maʼra yä hñä, pe nihi i nkju̱hki ʼne i tʼuni yä he̱ʼmi de rä Biblia ge xi nthutsi ta ngu seteciento yä hñä. Ku̱ tó a ʼbe̱to i fötsihu̱ ʼne i uhtihu̱ ko rä Biblia a ku̱ ma de ciento diez mil yä hmuntsi, abu̱ nihi i ʼbu̱i yä ʼño̱ho̱ i pädihu̱ ankja da mödihu̱ ko ndunthi hmädi kʼa ro tajo rä Tsi Mähkí Tá. Xödi 1 Pedro 5:2, 3.

Yu̱ testigo rä Jehová i muntsihu̱ ʼne i uhtihu̱ yä nto̱de ra zo de nu̱ Biblia pa da kjahu̱ yä raʼyo te̱nite. Kjangú mi kja ku̱ apostol, gegehu̱ i unihu̱ nto̱de de ʼna nguu a maʼna nguu (Hechos 20:20). Nihi i uhtihu̱ de ra Biblia a yu̱ tó i mädi ka hi ro ʼbe̱thri. Pe gegehu̱ hi ho̱nse i nkjahu̱ ʼna ihkji ra zo; ma ra zo i nkjahu̱ ngu ʼna miní abu̱ goʼthohu̱ i nmädihu̱ ʼne i mpohmu̱ nge rä Tsi Mähkí Tá i ndo̱ mädiku̱ ʼne i födiku̱ ngu ʼna Tá (2 Tesalonicenses 1:3). Nge kʼa ihkji i petsi yo te̱nite rä Tsi Mähkí Tá i ndo̱ mpexke pa da kjahu̱ kʼa i ne gege nihi pa da föxihu̱ yä kjäʼni, xi zo xi nkjahu̱ kʼa miní ma i ndo̱ poho de goʼtho nu̱ ximojoi. Xödi Salmo 33:12 ʼne Hechos 20:35.