Nuu pa gi pädi te huxkua

Ma ha rä índice

Yä testigo rä Jehová

Huahni rä idioma ñätho

 NT’UDI 3

¿Kja ba ihi de rä Tsi Mähkí Tá yä nto̱de ra zo i nthutsi ha nu̱ Biblia?

¿Kja ba ihi de rä Tsi Mähkí Tá yä nto̱de ra zo i nthutsi ha nu̱ Biblia?

1. ¿Tó bi o̱te nu̱ Biblia?

Go ma mu̱fu̱ pa zäi ha nu̱ Ximojoi, gehna nto̱de ra ndo̱ zo i nthutsi ha nu̱ Biblia (Salmo 37:29). Nu̱ Biblia i petsi 66 yä he̱ʼmi bi hutsi 40 yä ʼño̱ho̱ xki juähni kʼa Tsi Mähkí Tá nge gegehu̱ mi ʼyo̱htebi. Ku̱ me̱tʼo ku̱ta he̱ʼmi bi hutsi kʼa Moisés, ya xi thogi tres mil quinientos yä kjea mu̱ nga hutsi, pe kʼa ʼme̱fa he̱ʼmi bi hutsi kʼa te̱nite Juan, ya xi thogi mil novecientos yä kjea mu̱ nga hutsi. Yä nfeni i nthutsi ha nu̱ Biblia ba ihi de rä Tsi Mähkí Tá. Gege bi ñä ko ku̱ bi hutsi nu̱ Biblia po madé ro mähkí tse̱dí (2 Samuel 23:2). Genku̱ ʼño̱ho̱ bi hutsihu̱ yä nfeni de rä Tsi Mähkí Tá, hi yo nfenisehu̱. Nu̱ Biblia i mä: “Nge bi ʼmu̱i yä ʼño̱ho̱ bi hutsihu̱ po madé ro tse̱dí rä Tsi Mähkí Tá” (2 Pedro 1:21). Nsohtho, nu̱ Biblia bi o̱te rä Tsi Mähkí Tá Jehová. Xödi 2 Timoteo 3:16.

2. ¿Ó da zo go ihkjihu̱ ge rä Biblia hi i mä yä ʼbe̱thri?

Di pädihu̱ ra ndo̱ zo ge nu̱ Biblia ba ihi de rä Tsi Mähkí Tá. Nugohe di ihkjihe nkjaua. Xo i mä ra ndo̱ zo té da ma thogi ri mäni, pe yä kjäʼni hi i tso da o̱te nkjaua (Josué 23:14). Ho̱nse rä Tsi Mähkí Tá i petsi ndunthi tse̱dí pa da zo da o̱te. Xödi Isaías 42:9 ʼne 46:10.

Mu̱ ʼna he̱ʼmi ba ihi de rä Tsi Mähkí Tá, di to̱ʼmihu̱ ge da nkja ra ndo̱ zo. Xi tʼuni ndunthi yä millón de yä nkʼoi de nu̱ Biblia ge xi nthutsi ha ndunthi yä hñä. Maʼke nu̱ Biblia xi nthutsi ta ma kjaʼmu̱, ʼne maʼke hi i nkja ngu ʼna he̱ʼmi ga skuela, mu̱ i ñä de yä ntʼo̱te i thogi ko nu̱ ximojoi hi i mä yä mbe̱thri. Nihi maʼke 40 yä ʼño̱ho̱ bi hutsi nu̱ Biblia, hä i nthe̱ ku̱ bi hutsihu̱. * Nihi ha kada ʼna de yä nxí de ra Biblia, da zo go núhu̱ ro hmädi rä Tsi Mähkí Tá, ʼne nuyá ro Hñä rä Tsi Mähkí Tá i petsi ro tse̱dí pa da kja da mbödi yo nzahki de yä Kjäʼni. Nsohtho po gehya rraso, ndunthi yä millón de yä  kjäʼni, i pädihu̱ ra ndo̱ zo ge nu̱ Biblia hä ro Hñä rä Tsi Mähkí Tá. Xödi 1 Tesalonicenses 2:13.

3. ¿Té i uhti nu̱ Biblia?

Nu̱ Biblia i uhti ʼna ntʼudi ra ndo̱ zo. I mä té i ne da ma o̱te rä Tsi Mähkí Tá pa yä kjäʼni, ra ndo̱ zo kʼa i ne gege. I mä ge ma kjaʼmu̱ mu̱ bi mu̱di bi ʼmu̱i yä kjäʼni, gegehu̱ di zo ndi mu̱fu̱ pa zäi ha ʼna chala joi, pe hin bi zo bi nkja, ʼne nu̱ Biblia i mä ankja pi da nkja. Nu̱ Biblia i mä ge rä Tsi Mähkí Tá “da duhki goʼtho yä gido, nindi ʼna da du, nindi ʼna ma da nzoni, hin da nkja yä dumu̱i, nindi ʼna da tso ra ʼu̱” (Revelación [Apocalipsis] 21:4).

Ro Hñä rä Tsi Mähkí Tá, i petsi yä hmända ʼne yä ntʼsofo i föxkihu̱ pa go mpohmu̱. Nihi i mä ankja xi nú rä Tsi Mähkí Tá yä kjäʼni, nsohtho di pädihu̱ a i nkja gege. Nsohtho nu̱ Biblia i föxkihu̱ pa go pädihu̱ tó genkʼa, ʼne a i nkja gege. Nihi i uhtigihu̱ ankja da zo go nkjahu̱ yo ntsitsi. Xödi Salmo 19:7, 11; Santiago 2:23, ʼne 4:8.

4. ¿Té benkʼa da möxkihu̱ pa go pädihu̱ de nu̱ Biblia?

Pa ndi uhti té mi ne ndi mä nu̱ Biblia, Hesu mi no̱ni yä xe̱ni de ro Hñä rä Tsi Mähkí Tá, ʼne mi uhti té mi ne ndi mä. Nuna he̱ʼmi nihi i no̱ni yä xe̱ni pa da zo da uhtigihu̱ ma ra zo yä ntʼudi de nu̱ Biblia. Xödi Lucas 24:27, 45.

Di pädihu̱ ra ndo̱ zo ge nuke gi ma ndo̱ poho, mu̱ gi pädi ge rä Tsi Mähkí Tá, i petsigihu̱ yä raʼyo nto̱de ra zo. Pe i ʼbu̱i yä kjäʼni hi i kjahu̱ nguenda de gehya nto̱de, ʼne i ʼbu̱i maʼra ta i nkue̱hu̱ mu̱ i tʼimbihu̱ de gehya. Pe hin gi he̱gi ge gehya kjäʼni da kjaki gi nsenti. Nu̱ Biblia i mä ge ku̱ tó da bädi de rä Tsi Mähkí Tá, da zo da mu̱fu̱ pa zäi. Nu̱ Biblia i mä: Mu̱ gra pädi de kʼa ʼnase Tsi Mähkí Tá nihi de ro tʼu̱ Hesu, kʼa bi xifí ge di ihkua ha nu̱ ximojoi, da zo gi petsi nzahki pa zäi” (Juan 17:3).

 

^ par. 3 Nú kʼa he̱ʼmi La Biblia... ¿la Palabra de Dios, o palabra del hombre?