Nuu pa gi pädi te huxkua

Ma ha rä índice

Yä testigo rä Jehová

Huahni rä idioma ñätho

 NT’UDI 6

¿Té da thogi ri mäni ko yä kjäʼni xi du?

¿Té da thogi ri mäni ko yä kjäʼni xi du?

1. ¿Kja i ʼbu̱i pa ri mäni ʼna nto̱de ra zo pa yu̱ kjäʼni xi du?

Ha ʼna mpa mu̱ rä Hesu mi mu̱hkua ha nu̱ Joi, kʼa Lázaro ro ntsitsi bi du. Gege mbro mingu Betania, ʼna luga mi kuäti ko kʼa hnini Jerusalén. Mu̱ nga zo̱te ra Hesu, yä ka thogi göho mpa ki du kʼa Lázaro. Hesu bi me̱ui ko Marta ʼne kʼa María —yo njú de kʼa ki du—, Hesu bi maʼ ha kʼa hní ʼne hiʼtsa bi nde ʼne bi muntsi ndunthi yä kjäʼni. ¿Da zo gi bini té ta ngu bi mpohmi kʼa Marta ʼne kʼa María mu̱ nga handiui ge Hesu pi bi koʼtsibi ro nzahki kʼa ro ʼidáui? Xödi Juan 11:21-24, 38-44.

ʼNa de yä ntʼo̱te ra zo ba ihi ha nu̱ Biblia, gehna i mä ge yä kjäʼni xi du da ma thsotsi. Marta mi pädi ge Jehová da xötsi yu̱ kjäʼni xi du pa pi da mu̱fu̱ ha nu̱ Joi. Xödi Job 14:14, 15.

2. ¿Té i thogi mu̱ di tuhu̱?

Rä Tsi Mähkí Tá bi xikʼa Adán: “Gro fonthoi ʼne fonthoi pi gi nkja” (GÉNESIS 3:19)

Nugohu̱ xi ntʼo̱tegihu̱ ga “fonthoi” (Génesis 2:7; 3:19). Hin dro espirituhu̱ ge di mu̱fu̱ ambö de ʼna ndoʼyo ga ngo̱. Di nkjahu̱ ga ngo̱ ʼne di petsihu̱ kjí, mu̱ di tuhu̱ ya hi ma di mu̱fu̱, nge mu̱ i tu nu̱ ngäbo i thege yu̱ nfeni. Nsohtho yu̱ xi du hi té i tsohu̱. Nu̱ Biblia i mä: “Yu̱ i petsihu̱ yo nzahkihu̱ i pädihu̱ ge da du; pe yu̱ xi du, ya xaʼtho té i pädihu̱” (Eclesiastés 9:5). Po gehna rraso, kʼa Lázaro xaʼtho bi mä de té bi thogi mu̱ nga du. Xödi Eclesiastés 9:10.

 I ʼbu̱i yä kjäʼni i ihkji ge i ʼbu̱i ʼna luga abu̱ rä Tsi Mähkí Tá i tsu̱hte yä kjäʼni ko nu̱ tsibí mu̱ i tuhu̱, pe gehna hi i nkjagua. Pe kjangú ya to pädihu̱, yu̱ xi du ya xaʼtho té i pädihu̱. Nsohtho gehna ntʼudi ro ʼbe̱thri ʼne nihi ta i tsoʼmi rä Jehová, nge gege hi i nú ra zo nuna nfeni ʼne hin da beni da o̱te nkjagua. Nu̱ Biblia i mä: “ʼNe xi o̱tehu̱ yä luga ra hitsi ga Tófet [...], pa di zätihu̱ yo tʼu̱ ʼne yä tixú a tsibí, pe gehna ntʼo̱te hi ta mandago [Jehová] ʼne hi ka bo̱tse ha ma koraso’” (Jeremías 7:31).

3. ¿Da zo go ñähu̱ ko yä kjäʼni xi du?

Ku̱ ya xi du, hi i tso i ñähu̱ ʼne hi i o̱dehu̱ (Salmo 115:17). Pe i ʼbu̱i ya tsʼo ánje ge hä i tso da ñähu̱ ko yä kjäʼni, ʼne nihi ta i nkjahu̱ ngu yä kjäʼni xi du (2 Pedro 2:4). Po gehna, mu̱ di ne go ñähu̱ ko yä kjäʼni xi du, rä Jehová hin da núgihu̱ ra zo. Xödi Deuteronomio 18:10, 11.

4. ¿Tó ku̱ pi da zo da ʼmu̱i?

Ndunthi ya millón de yä kjäʼni xi du, pi da mu̱fu̱ ha nu̱ Joi. Nihi ta da näntsi yä kjäʼni hin bi bädihu̱ de rä Jehová, maʼke mi kjahu̱ yä ntʼo̱te ra ntsʼo. Nu̱ Biblia i mä ge “da ma näntsi yä kjä’ni xi du, ku̱ bi ʼyo̱hte rä Tsi Mähkí Tá pe nihi ku̱ hin bi zo bi ʼyo̱hte” (Hechos 24:15). Xödi Lucas 23:43.

Ku̱ tó da ma näntsi, da zo da bädihu̱ tó rä Tsi Mähkí Tá, nihi da ihkjibihu̱ ro Hesu ʼne da uhtihu̱ ge hä da ne da o̱dehu̱ (Revelación [Apocalipsis] 20:11-13). Mu̱ da kjahu̱ gehya ntʼo̱te ra zo, da zo da mu̱fu̱ pa zäi ko ndunthi poho ha nu̱ Joi. Xödi Juan 5:28, 29.

5. ¿Té i uhtigihu̱ de rä Jehová nge gege i ne da xötsi yä kjäʼni xi du?

Jehová i ne da xötsi yä kjäʼni xi du, ko gehna i uhtigihu̱ té ta ngu i mähkihu̱. Kjamädi rä Tsi Mähkí Tá nge ta bi uni ro Tʼu̱ pa ndi uni ro nzahki pa nugohu̱, nsohtho da zo go to̱ʼmihu̱ mu̱ ta thsotsi yä kjäʼni xi du. Xi nuke, ¿tó gi ne gi nú mu̱ ta thogi nkjagua? Xödi Juan 3:16 ʼne Romanos 6:23.