Nuu pa gi pädi te huxkua

Ma ha rä índice

Yä testigo rä Jehová

Huahni rä idioma ñätho

 NT’UDI 11

¿Ankja i föxkihu̱ yä hñä ra zo ge xi nthutsi ha nu̱ Biblia?

¿Ankja i föxkihu̱ yä hñä ra zo ge xi nthutsi ha nu̱ Biblia?

1. ¿Ó di hioníhu̱ ge tó da föxkigihu̱ pa go pädihu̱ ankja go kjahu̱ kʼa di pe̱hmu̱?

¿Ankja i nföxte yä hñä ra zo xi nthutsi ha nu̱ Biblia pa go hñahu̱ nguenda mu̱ te di pe̱hmu̱? (SALMO 36:9)

Nugohu̱ hiʼtsa di petsihu̱ mphädi, pe Jehová ma Táhu̱ kʼa xi o̱tegihu̱, hä i ndo̱ petsi mphädi. Nihi i mähkihu̱ ʼne i ʼñonfeni po nugohu̱. Rä Tsi Mähkí Tá hin bi o̱tegihu̱ pa go ʼue̱gehu̱ de gege (Jeremías 10:23). Kjangú yu̱ tsi lengu bähtsi i hioníhu̱ ge yo táhu̱ da fötsihu̱ pa da bädihu̱ ankja da pe̱hmu̱ kʼa ra zo, nkjanu̱ di goʼthohu̱ di hioníhu̱ ro mföxte rä Tsi Mähkí Tá (Isaías 48:17, 18). Nu̱ mföxte i rahkihu̱ yä hñä ra zo xi nthutsi ha nu̱ Biblia, genku̱ chala hñä xi rahkihu̱ rä Tsi Mähkí Tá. Nu̱ Biblia i mä: “Goʼtho nu̱ xi nthutsi, bi nthutsi kjangú bi ne rä Tsi Mähkí Tá. Ra zo pa da uhtigihu̱, nihi pa da xihkihu̱ kʼa hi ra zo, pa pi go kjahu̱ nu̱ ra zo, pa yu̱ ma nfenihu̱ da te̱ni kʼa xi manda rä Tsi Mähkí Tá” (2 Timoteo 3:16).

Yä hñä ra zo ba ihi de Jehová ʼne yo hmända i uhtigihu̱ ankja da zo go mu̱fu̱ ma ra zo, ʼne i uhtigihu̱ ankja go petsihu̱ pa ri mäni yä nkjähpi ge hin da thege. Nge rä Jehová bi o̱tegihu̱, i hro̱ʼmi ge hä go nehu̱ ro mföxte ko ndunthi poho. Xödi Salmo 19:7, 11 ʼne Revelación (Apocalipsis) 4:11.

2. ¿Té benku̱ hñä ra zo i föxkihu̱ ge xi nthutsi ha nu̱ Biblia?

Yä hñä ra zo i nthutsi ha nu̱ Biblia hi yo ʼbe̱thri, gehya i uhtigihu̱ té i ne rä Tsi Mähkí Tá go pe̱hmu̱ mu̱ di thogihu̱ po ndunthi yä ntʼo̱te. Pe yu̱ hmända da zo da föxkihu̱ ko ho̱nse ʼraa yä ntʼo̱te (Deuteronomio 22:8). Petsite go he̱hmu̱ ge yu̱ ma nfenihu̱ da möxkihu̱ pa go pädihu̱ té i ne da mä ʼna hmända o ʼna hñä ra zo, pa nkjanu̱ da zo go pädihu̱ ankja go kjahu̱ ha ma nzahkihu̱ (Proverbios 2:10-12). Núhma nuna nkʼoi, nu̱ Biblia i uhtigihu̱ ge nu̱ nzahki i hñe̱hmi ngu ʼna tsi chala ntʼo̱te xi rahkihu̱ rä Tsi Mähkí Tá. Nuna hñä ra zo de nu̱ Biblia i föxkihu̱ pa hin go däbenihu̱ ge ra zo go hñahu̱  nguenda pa xaʼtho go thohmu̱ abu̱ di pe̱hmu̱, abu̱ di mu̱fu̱ ʼne ha yä luga abu̱ di ʼyohu̱. Xödi Hechos 17:28.

3. ¿Ndanaku̱ yoho yä hñä ma ra zo xi nthutsi ha nu̱ Biblia?

I ʼbu̱i yoho yä hñä xi nthutsi ha nu̱ Biblia, ʼne Hesu bi mä, ge gehya ma ra zo. Kʼa me̱tʼo i uhtigihu̱ ge xi tʼo̱tegihu̱ pa go pädihu̱ de rä Tsi Mähkí Tá, go mädihu̱ ʼne zäi go pe̱hpibihu̱. Zäi mu̱ té di ne go pe̱hmu̱ petsite go mbenihu̱ gehna hñä ra zo xi nthutsi ha nu̱ Biblia (Proverbios 3:6). Ku̱ tó da ʼyo̱htehu̱ rä Tsi Mähkí Tá, da zo da nkjahu̱ yo ntsitsi, nihi da zo da mpohmu̱ ko kʼa nzahki pa zäi. Xödi Mateo 22:36-38.

Kʼa yoho hñä xi nthutsi ha nu̱ Biblia, i föxkigihu̱ pa go ntsitsihu̱ ra zo ko maʼra (1 Corintios 13:4-7). Mu̱ go kjahu̱ nkjanu̱, go udihu̱ ge di núhu̱ yä kjäʼni kjangú i nú rä Tsi Mähkí Tá. Xödi Mateo 7:12 ʼne 22:39, 40.

4. ¿Ankja yä hñä ra zo xi nthutsi ha nu̱ Biblia i föxkihu̱?

Yä hñä ra zo xi nthutsi ha nu̱ Biblia i fötsí yä miní pa da nmädihu̱ ʼne ma da nkuätihu̱ (Colosenses 3:12-14). ʼNa de gehya i födi nu̱ miní nge i mä ge yu̱ xi nthähti zäi da ʼmu̱bi. Xödi Génesis 2:24.

Mu̱ di ʼyo̱htehu̱ yä hñä ra zo xi nthutsi ha nu̱ Biblia, i föxkihu̱ pa go petsihu̱ yä ntʼo̱te di honíhu̱ ʼne ma korasohu̱ da poho. Mbeni nuna nkʼoi, ha ndunthi yä ʼbe̱fí i ndo̱ thoní yä kjäʼni i ʼyo̱htehu̱ yä hñä ra zo ge xi nthutsi ha nu̱ Biblia, nge hi i mpihu̱ ʼne i pe̱fíhu̱ ra zo (Proverbios 10:4, 26; Hebreos 13:18). Nihi ro Hñä rä Tsi Mähkí Tá i uhtigihu̱ ankja da zo go mpohmu̱ maʼke go petsihu̱ tengútho yä ntʼo̱te di hioníhu̱, pe nihi i uhtigihu̱ ge nu ma ntsitsihu̱ ko rä Tsi Mähkí Tá ma ra ndo̱ zo de goʼtho yä ntʼo̱te. Xödi Mateo 6:24, 25, 33 ʼne 1 Timoteo 6:8-10.

Nihi yä hñä ra zo xi nthutsi ha nu̱ Biblia, i föxkihu̱ pa go födihu̱ nu ma ndoʼyohu̱; kjangú kʼa hmända i mä ge hin go ntíhu̱, nge mu̱ go ʼyo̱htehu̱ hin go petsihu̱ yä gihí, ʼne nihi hin go ʼbe̱dihu̱ ma nzahkihu̱ po ʼraa yä ntʼo̱te di thogihu̱ (Proverbios 14:30; 22:24, 25; 23:20). Maʼke Jehová hä i he̱gi go tsihu̱ yä íthe, petsite go hñahu̱ nguenda pa hiʼtsa go tsihu̱ yä íthe (Salmo 104:15; 1 Corintios 6:10). Yä hñä ra zo ge xi nthutsi ha nu̱ Biblia i föxkihu̱ pa go hñahu̱ nguenda ko nu̱ di mbenihu̱ ʼne ankja dra mu̱fu̱ (Salmo 119:97-100). Pe yu̱ chala kristiano, hi ho̱nse di ʼyo̱htebihu̱ pa go petsihu̱ ʼna ntʼo̱te ra zo de gege; ma ra zo di ʼyo̱htebihu̱ nge di mädihu̱, ʼne di nehu̱ go ítsihu̱ kʼa ma Táhu̱ Jehová, ta amaña de goʼtho. Xödi Mateo 5:14-16.