Nuu pa gi pädi te huxkua

Ma ha rä índice

Yä testigo rä Jehová

Huahni rä idioma ñätho

 NT’UDI 5

¿Té i ne da o̱te rä Tsi Mähkí Tá pa nu̱ Ximojoi?

¿Té i ne da o̱te rä Tsi Mähkí Tá pa nu̱ Ximojoi?

1. ¿Ó bi o̱te rä Tsi Mähkí Tá nu̱ Ximojoi?

Jehová bi o̱te nu̱ Ximojoi pa go mu̱fu̱ nugua. Mu̱ nga o̱te kʼa me̱tʼo nthähti de kʼa Adán ʼne kʼa Eva, hin bi o̱te pa ndi ʼmu̱bi ha nu̱ jitsi. Nge rä Tsi Mähkí Tá ya ka o̱te yä ánje pa di mu̱fu̱ ha nu̱ jitsi. Nu̱ Biblia i mä: “Pe nu̱ jitsi ro me̱hti rä Jehová, pe nu̱ joi xi tʼuni yo bähtsi de yä kjäʼni” (Salmo 115:16; Job 38:4, 7). Jehová bi ʼñi kʼa me̱tʼo ʼño̱ho̱ ha ʼna chala joi mi tʼimbi Edén (Génesis 2:15-17). ʼNe bi ñähtibi kʼa Adán ʼne yo tʼu̱ ge ndi mpohmu̱, nihi ndi zo di mu̱fu̱ pa zäi ha nu̱ Joi. Xödi Salmo 37:29.

Pe kʼa chala joi mi tʼimbi Edén ho̱nse mi ʼbu̱i ha ʼna lengu luga de nu̱ Ximojoi. Kʼa Adán ʼne kʼa Eva ndi zo di ʼnibi yä bähtsi pa ndi ñuhtihu̱ nu̱ ximojoi ʼne di tu̱ngihu̱ kʼa chala joi (Génesis 1:28). Nu̱ Ximojoi zäi da nkja ro nguu de yä kjäʼni, ʼne hin da zo̱ho̱ ʼna mpa da hño̱ʼte. Xödi Salmo 104:5.

2. ¿Ó nuyá hi ra nchäla nu̱ Joi?

Nge kʼa Adán ko kʼa Eva hin bi ʼyo̱hteui, rä Tsi Mähkí Tá bi phöngiku̱ de Edén. Nsohtho, kʼa me̱tʼo Chala Joi bi ʼme̱di, ʼne kjoʼo pi xi zo xi o̱te. Nsohtho nu̱ Biblia i mä ge nu̱ Joi xi tʼuni ha yo ʼye de yä tsʼo kjäʼni (Job 9:24). Xödi Génesis 3:23, 24.

Pe, ¿hi xi zo xi o̱te rä Tsi Mähkí Tá kʼa mi ne ndi kja pa yä kjäʼni? Hina, nge Jehová goʼtho da zo da o̱te ʼne zäi i kja kʼa i ne (Isaías 45:18). Ri mäni, rä Tsi Mähkí Tá da ma kja ge yo nzahki de yä kjäʼni da nkja kjangú mi ne ma me̱tʼo. Nu̱ Biblia i mä: “Pe yä kjäʼni i pe̱hmu̱ kʼa ra zo da ma mu̱fu̱ ha nu̱ joi, nihi da tsohu̱ kʼa ra zo nge da mu̱fu̱ ra ndo̱ zo. [...] Mu̱ ta nkju̱ʼtsi ku̱ ntsʼo kjäʼni, nuke gi ma hiandí” (Salmo 37:11, 34).

3. ¿Ankja pi da nkja kʼa Chala Joi?

Hesu, kʼa Ndä de ro Reino rä Tsi Mähkí Tá, da ma kja ge nu̱ Ximojoi da nkja ra ndo̱ nchäla. Hesu ko ku̱ ánje, da ma yo̱ʼtehu̱ goʼtho yo nkontra de rä Tsi Mähkí Tá ha kʼa ntu ga Armagedón. ʼMe̱fa da ma kjoti kʼa Zithu po mil yä kjea, genkʼa  tsʼo ánje bi kja ge kʼa Adán ko kʼa Eva hi ndi ʼyo̱hteui kʼa Tsi Mähkí Tá. Yo te̱nite de rä Tsi Mähkí Tá hin da ma ʼbe̱dihu̱ yo nzahkihu̱ nge kʼa Hesu da ma e̱ʼti, ʼne da ma födiku̱ mu̱ ta yo̱ʼte yä ntʼo̱te ra ntsʼo, ʼne ʼme̱fa da ma mpohmu̱ ko kʼa nzahki pa zäi ha kʼa Chala Joi. Xödi Revelación (Apocalipsis) 20:1-3 ʼne 21:3, 4.

4. ¿Kjaʼmu̱ da guadi yä dumu̱i?

¿Kjaʼmu̱ rä Tsi Mähkí Tá da guadi ko goʼtho yä ntsʼo ntʼo̱te? Hesu bi uni ʼna “seña” pa di nihki kjaʼmu̱ ndi zo̱ho̱ genkʼa mpa. Yu̱ tsʼo ntʼo̱te i thohya, da zo da gu̱ʼtsibi yo nzahki de yä kjäʼni de nuna Ximojoi. Gehya mpa ge di mu̱fu̱ i uhtigihu̱ ge ʼbe̱htho chu̱tho pa da “guadi gehya mpa”. Xödi Mateo 24:3, 7-14, 21, 22.

Po mil yä kjea desde nu̱ jitsi Hesu da ma manda nugua ha nu̱ Ximojoi, ʼne da kja ge yä dumu̱i ya hin da nkja (Isaías 9:6, 7; 11:9). Gege da nkja Ndä, pe nihi da ma nkja ʼna ndo̱ mökja, nsohtho da thuhki yo tsʼohki de yu̱ tó i mädihu̱ rä Tsi Mähkí Tá. Ko gehna, po madé rä Hesu, rä Tsi Mähkí Tá da guadi ko yä gihí, yä hin da ʼmu̱i yä kjäʼni ba thege ʼne ya hin da nkja nu̱ du. Xödi Isaías 25:8 ʼne 33:24.

5. ¿Tó ku̱ da ma ʼmu̱i ha kʼa Chala Joi?

Ha kʼa Nguu ga Hmuntsi gi nú yä kjäʼni i mädihu̱ rä Tsi Mähkí Tá nihi i ne da pädihu̱ ankja da o̱tehu̱ kʼa i ne

Yu̱ kjäʼni i ʼyo̱htebi rä Tsi Mähkí Tá da ma mu̱fu̱ ha kʼa Chala Joi (1 Juan 2:17). Hesu bi xiʼku̱ yo te̱nite ge di hioníhu̱ yä kjäʼni mi petsihu̱ ʼna chala koraso, pa di uhtibihu̱ ankja di zo ndi petsihu̱ ro hmädi rä Tsi Mähkí Tá. Nuyá Jehová i uhtibi ndunthi yä kjäʼni pa da mu̱fu̱ ha kʼa Chala Joi (Sofonías 2:3). Ku̱ tó i paʼ ha yä Nguu ga Hmuntsi de yä testigo rä Jehová —abu̱ yä miní i pe̱hpibihu̱ rä Tsi Mähkí Tá— i pädihu̱ ankja da mu̱fu̱ ma ra zo yu̱ nthähti ʼne yu̱ tá. Pe nihi goʼthohu̱ i pädihu̱ ankja da petsihu̱ ʼna nzahki ma ra zo ko yä nto̱de ra zo i uni nu̱ Biblia. Xödi Miqueas 4:1-4.