Nuu pa gi pädi te huxkua

Ma ha rä índice

Yä testigo rä Jehová

Huahni rä idioma ñätho

 NT’UDI 13

¿Té i uhti nu̱ Biblia de té da thogi ko yä ihkji?

¿Té i uhti nu̱ Biblia de té da thogi ko yä ihkji?

1. ¿Kja ra zo goʼtho yä ihkji?

Ha goʼtho yä ihkji i ʼbu̱i yä chala kjäʼni ge hä i nehu̱ da kjahpihu̱ da poho rä Tsi Mähkí Tá. ʼNe ra ndo̱ zo go pädihu̱ ge rä Tsi Mähkí Tá i mädi ʼne i ʼñonfeni po gehyu̱. Pe di nsentihu̱ nge xi nkja ndunthi yä ntsʼo ntʼo̱te po yu̱ ihkji (2 Corintios 4:3, 4; 11:13-15). ʼRaa yä kjäʼni i mähmu̱ ge i ʼbu̱i ʼraa yä ihkji xi nföxtehu̱ pa da nkja yä ntu, ʼne xi nföxtehu̱ pa da nkja ndunthi yä ntʼo̱te ra dahta ntsʼo, nsohtho ʼraa yä kjäʼni xi kjahpihu̱ a maʼra gehya ntʼo̱te, ʼne gehya ihkji nihi xi ʼyöbihu̱ ko yä lengu bähtsi pa da pe̱hmu̱ yä ntʼo̱te ra ntsʼo. ¡Goʼtho gehya ntʼo̱te xi kjahpi da nsentihu̱ ku̱ tó i ne da ihkjibi rä Tsi Mähkí Tá! Ra Hesu bi mä: “Ndunthi da ihmu̱ ko ma thuhu, ʼne da mähmu̱: ʻGengo kʼa Kristo’, ʼne da jiötihu̱ a ndunthi” (Mateo 24:5). Xödi Mateo 24:11, 12.

Kʼa ihkji hä ra zo, i ítsi rä Jehová ta amaña de goʼtho, pe yä ihkji hi ra zo i kjahu̱ da bo̱ni ro kue̱ rä Tsi Mähkí Tá, nge i uhtihu̱ yä ʼbe̱thri de rä Tsi Mähkí Tá nihi yä ʼbe̱thri de té i thogi ko yu̱ xi du, nihi i uhtihu̱ yä ntʼudi hi i nthutsi ha nu̱ Biblia. Pe Jehová i ne ge yä kjäʼni da bädihu̱ ra zo tó gege. Xödi Ezequiel 18:4 ʼne 1 Timoteo 2:3-5.

2. ¿Té i uhti nu̱ Biblia de té da thogi ko yä ihkji?

Maʼke yä ihkji hi ra zo i mähmu̱ ge i mädihu̱ rä Tsi Mähkí Tá, hi i nkjanu̱ nge i mädihu̱ ro ximojoi kʼa Zithu nsohtho rä Tsi Mähkí Tá hi i hñe̱gi da thöti (Santiago 4:4). ʼMe̱fa mu̱ bi thogi ka ndo̱ ʼyiee ha yo mpa kʼa Noé, bi ʼmu̱i ʼna hnini abu̱ bi mu̱di bi nkja yä ihkji hi ra zo. Nuyá nu̱ Biblia i hutsibi kʼa thuhu “kʼa Ndo̱ Babilonia” a goʼtho yä ihkji hi ra zo kjangú genkʼa hnini. Ya hin da de pa ge rä Tsi Mähkí Tá da kju̱ʼtsi yä ihkji hi ra zo, nge i jiötihu̱ ʼne i kjahu̱ kʼa ra ntsʼo a yä kjäʼni. Xödi Revelación (Apocalipsis) 17:1, 2, 5, 16, 17 ʼne 18:8.

Pe Jehová hi xi däbeni yä chala kjäʼni i ʼbu̱i ha yä ihkji hi ra zo nge nuyá gege i muntsiku̱. ¿Ankja? Mu̱ i uhtiku̱ kʼa hä ra zo. Xödi Miqueas 4:2, 5.

 3. ¿Té petsite da pe̱fí yu̱ kjäʼni i petsi ʼna chala koraso?

Nu̱ ihkji ra zo i mföxte pa da nkuätihu̱ yä kjäʼni

Jehová i ʼñonfeni po yu̱ kjäʼni i mädihu̱ kʼa hä ra zo ʼne i ne da kjahu̱ yä chala ntʼo̱te. Nsohtho gege i xiʼku̱ ge da tsogihu̱ kʼa ihkji hi ra zo. Nu̱ Biblia i mä: “Po̱nihu̱ de gege, ma hnini, mu̱ hin gi ne gi o̱tehu̱ yo tsʼohki ko gege, ʼne mu̱ hin gi ne gi petsihu̱ ʼraa de yo dumu̱i” (Revelación 18:4). Mu̱ gegehu̱ hä i mädihu̱ rä Tsi Mähkí Tá, da mpexkehu̱ pa da mbödi yo nzahkihu̱ pa nkjanu̱ da kjahu̱ da poho rä Tsi Mähkí Tá.

ʼMe̱fa nga du kʼa Hesu, ndunthi yä kjäʼni ge mi petsihu̱ ʼna chala koraso, bi thädihu̱ ko ndunthi poho mu̱ bi o̱dehu̱ kʼa nto̱de mi uni ku̱ apostol. Jehová bi uhtiku̱ kjäʼni ankja ndi mu̱fu̱ pa ndi mpohmu̱, ʼne ku̱ kjäʼni bi dötihu̱ ʼna ʼñu ra zo pa yo nzahkihu̱, pe nihi mi petsihu̱ ʼna humu̱i. Kjangú gegehu̱, nihi petsite go thädihu̱ ra zo mu̱ di o̱dehu̱ kʼa nto̱de i nthutsi ha ro Hñä rä Tsi Mähkí Tá, mu̱ me̱tʼo di honíhu̱ rä Jehová. Xödi 1 Tesalonicenses 1:8, 9 ʼne 2:13.

Jehová i nú ra ndo̱ zo yu̱ tó xi tsogi yä ihkji hi ra zo ʼne xi ñu̱tihu̱ ambö ro hnini ge i petsi. Goʼtho gegehu̱ i ntsitsihu̱ ra zo ko Jehová, ʼne i petsihu̱ ro hmädi de ndunthi yo ku yo kristiano nge i nkjahu̱ ngu ʼna miní, ʼne i to̱ʼmihu̱ da mu̱fu̱ pa zäi. ¿Gi ne gi petsi gehya nkjähpi? Xödi Marcos 10:29, 30 ʼne 2 Corintios 6:17, 18.

4. ¿Té da me̱fí rä Tsi Mähkí Tá pa da nkja ʼna ʼmu̱i ra zo ko ndunthi poho ha goʼtho nu̱ Ximojoi?

Mu̱ da guadi Jehová ko nu̱ ihkji hi ra zo, gege da ma kja ge da poho yu̱ kjäʼni de nu̱ ximojoi. Nu̱ Biblia i mä ge rä Tsi Mähkí Tá “da duhki goʼtho yä gido, nindi ʼna da du, nindi ʼna ma da nzoni, hin da nkja yä dumu̱i, nindi ʼna da tso ra ʼu̱” (Revelación 21:4). Kʼa ihkji hi ra zo ya hin da jiöti ni da ʼue̱hke yu̱ kjäʼni. Goʼtho yä kjäʼni da ma xo̱hkimbenihu̱ kʼa hä ro Tsi Mähkí Táse. ¿Gehna ro chala nto̱de häna? Xödi Revelación 18:20, 21.