Nuu pa gi pädi te huxkua

Ma ha rä índice

Yä testigo rä Jehová

Huahni rä idioma ñätho

 NT’UDI 7

¿Té benkʼa ro Reino rä Tsi Mähkí Tá?

¿Té benkʼa ro Reino rä Tsi Mähkí Tá?

1. ¿Té benkʼa ro Reino rä Tsi Mähkí Tá?

¿Ó da zo da hmä ge kʼa Hesu i manda ma ra zo? (MARCOS 1:40-42)

Genkʼa gobierno i ʼbu̱i ha nu̱ jitsi. ʼNe hin da de pa “da ma guadi ʼne da thäʼti goʼtho gehya ahte” de yä kjäʼni, ʼne da o̱te kʼa i ne rä Tsi Mähkí Tá ha nu̱ Joi, kjangú i nkja ha nu̱ jitsi (Daniel 2:44). Ro Reino rä Tsi Mähkí Tá, genkʼa gobierno hä da föx yä kjäʼni, da kja ge da nkuätihu̱ ʼraa ko maʼra goʼtho yä kjäʼni de nu̱ ximojoi. ¿Gehya nto̱de ra ndo̱ zo häna? Xödi Mateo 6:9, 10 ʼne 24:14.

Kada ʼna de yä gobierno i petsi tó genkʼa i mä té ro benkʼa da tʼo̱te, nsohtho rä Tsi Mähkí Tá Jehová xi xikʼa ro Tʼu̱, Hesukristo, ge da nkja Ndä de ro Reino. Xödi Revelación (Apocalipsis) 11:15.

2. ¿Ó kʼa Hesu genkʼa i manda ma ra zo?

Ro Tʼu̱ rä Tsi Mähkí Tá genkʼa i manda ma ra zo nge i tso ndunthi mädi ʼne zäi i o̱te kʼa ra zo (Juan 1:14). Nihi i petsi ndunthi tse̱dí pa da föxí yä kjäʼni, ʼne ri mäni ko gehna tse̱dí, Hesu da föxku̱ mu̱ da manda nu̱ Ximojoi desde nu̱ jitsi. Nge ʼme̱fa mu̱ nga thsotsi, Hesu bi bo̱x ha nu̱ jitsi, pe bi do̱ʼmi ha ro ndu̱y de abu̱ i petsi ro chala ʼye kʼa Tsi Mähkí Tá, ta mu̱ ndi tʼuni kʼa tse̱dí pa di manda (Hebreos 10:12, 13). ʼMe̱fa, rä Tsi Mähkí Tá bi uni ro Tʼu̱ kʼa tse̱dí. Xödi Daniel 7:13, 14.

3. ¿Da manda kʼa Hesu ko maʼra yä kjäʼni?

Nu̱ Biblia i mä ge kʼa Hesu da manda ko ʼraa de yo me̱fí de rä Tsi Mähkí Tá. Ha nu̱ Daniel 7:27 i tʼimbiku̱ yu̱ ntʼaxi kjäʼni. Ku̱ me̱tʼo bi juähni rä Tsi Mähkí Tá pa ndi nkjahu̱ yä ntʼaxi kjäʼni genku̱ yo apostol kʼa Hesu. Ta nuyá Jehová xi juähni yä ʼño̱ho̱ ʼne yä ʼbehña i ihkjibihu̱ pa da nkjahu̱ yä  ntʼaxi kjäʼni. Kjangú ra Hesu, gehya kjäʼni i pöhmu̱ a jitsi mu̱ i tuhu̱ ʼne pa da petsihu̱ ʼna nzahki ga espíritu. Xödi Juan 14:1-3 ʼne 1 Corintios 15:42-44.

¿Tengú yä kjäʼni da möhmu̱ a jitsi? Nu̱ Biblia i mä ge chu̱tho, kʼa Hesu bi mä ge genku̱ kjäʼni di nkjahu̱ ʼna lengu hmuntsi (Lucas 12:32). Nu̱ Biblia i mä ge ku̱ tó da ma manda nu̱ Ximojoi ko kʼa Hesu i tsu̱di “144.000 ge i nthutsi ha yo díhu̱ ro thuhu de gege ʼne ro thuhu ro Tá” (Revelación 14:1).

4. ¿Té bi thogi mu̱ kʼa Hesu bi mu̱di bi manda?

Hesu bi zo̱ho̱ bi nkja ndä ha kʼa kjea 1914, ʼne kʼa me̱tʼo bi o̱te, ge bi e̱nti nugua ha nu̱ Ximojoi kʼa Zithu ko ku̱ uxjua. * Nge kʼa Zithu bi dahta nkue̱, ma bi nkja yä dumu̱i po goʼtho nu̱ ximojoi (Revelación 12:7-10, 12). Nsohtho ta ma kjaʼmu̱, yo ʼmu̱i de yä kjäʼni xi nkja ma ra ndo̱ nthi. Nihi yä ntu, yä ñähmojoi, yä gihí, ʼne nu̱ thuhu; goʼtho gehya ntʼo̱te i nkja i zo̱x ku̱ mpa ki nthutsi ha nu̱ Biblia ge ndi thogi, nsohtho gehya ntʼo̱te i uhti ge ro Reino rä Tsi Mähkí Tá hin da de pa da manda goʼtho nu̱ Ximojoi. Xödi Lucas 21:7, 10, 11, 31.

5. ¿Té i pe̱hya ro Reino rä Tsi Mähkí Tá, ʼne té da me̱fí ri mäni?

Po madé ʼna ntʼudi ge i hmä po goʼtho nu̱ ximojoi, ro Reino rä Tsi Mähkí Tá i muntsi “kjuadi yä kjäʼni” de goʼtho yä hnini. Yä millón ga ʼño̱ho̱ ʼne ga ʼbehña ge i ʼyo̱hte ʼne i petsihu̱ ʼna chala koraso, xi zo xi nkjahu̱ yo me̱fí kʼa Hesu. Goʼtho gehya hin da ʼbe̱dihu̱ yo nzahkihu̱, mu̱ ro Reino rä Tsi Mähkí Tá da yo̱ʼte nuna ximojoi ra ntsʼo. Nsohtho mu̱ di nehu̱ go mpohmu̱ ko yä ntʼo̱te da kja kʼa Reino, petsite go ʼyo̱htehu̱ kʼa Hesu. Xödi Revelación 7:9, 14, 16, 17.

Po mil yä kjea, kʼa Reino da zo da o̱te pa yä kjäʼni kʼa mi ne rä Tsi Mähkí Tá ta ma me̱tʼo. Nu̱ Ximojoi da nkja ʼna chala joi. ʼMe̱fa de goʼtho, Hesu pi da koʼtsibi kʼa Reino a ro Tá (1 Corintios 15:24-26). ¿Gi ne gi xih ʼna kjäʼni de gehna Reino? Xödi Salmo 37:10, 11, 29.

 

^ par. 6 Mu̱ ma gi ne gi pädi té i nthutsi ha nu̱ Biblia ge ndi thogi ha kʼa kjea 1914, hioní ku̱ nxí 215 ta kʼa 218 de kʼa he̱ʼmi ¿Qué enseña realmente la Biblia?