Yä nto̱de ra zo ba ihi de rä Tsi Mähkí Tá

¿Té ma nto̱de ra zo i petsigihu̱ rä Tsi Mähkí Tá? ¿Ó da zo go ihkjihu̱ genku̱ nto̱de? Gehna he̱ʼmi i thädi yä ntʼöni ge zäi i ʼñönihu̱ yä kjäʼni de nu̱ Biblia.

Ankja da zo gi pädi ma ra zo de gehna he̱ʼmi

Gehna he̱ʼmi da möxkí pa gi tso ra zo mu̱ gi xödi ra Hñä rä Tsi Dada, ra Biblia. Ra zo gi hioníse yä xe̱ni ko ri Biblia.

¿Té ma nto̱de ra zo i ʼbu̱i pa nugohu̱?

Hioni té ma nto̱de ra zo i petsi rä Tsi Mähkí Tá pa nugohu̱, o ra ndo̱ zo gehya nto̱de ʼne té da zo go pe̱hmu̱.

¿Tó rä Tsi Mähkí Tá?

¿I petsi ro thuhu rä Tsi Mähkí Tá? ¿Kja i negihu̱ rä Tsi Mähkí Tá?

¿Kja ba ihi de rä Tsi Mähkí Tá yä nto̱de ra zo i nthutsi ha nu̱ Biblia?

¿Ó da zo go ihkjihu̱ ge rä Biblia hi i mä yä mbe̱thri?

¿Tó genkʼa ra Hesu?

Pädi ó bi du ra Hesu, té benkʼa nkjutʼi, ʼne té i pe̱hya.

¿Té i ne da o̱te rä Tsi Mähkí Tá pa nu̱ Ximojoi?

Nu̱ Biblia i mä ó bi o̱te rä Tsi Mähkí Tá nu̱ Ximojoi, kjaʼmu̱ da guadi ko yä dumu̱i ʼne té i to̱ʼmi nu̱ Ximojoi ʼne yä kjäʼni.

¿Té da thogi ri mäni ko yä kjäʼni xi du?

¿Té di thohmu̱ mu̱ di tuhu̱? ¿Pi da zo go núhu̱ yu̱ ma kjäʼnihu̱ xi du?

¿Té benkʼa ro Reino rä Tsi Mähkí Tá?

¿Té da zo da o̱te ro Reino rä Tsi Mähkí Tá ʼne tó kʼa ro Ndä?

¿Ó i he̱gi rä Tsi Mähkí Tá da thogi yä ntsʼo ntʼo̱te ʼne yä dumu̱i?

¿Ankja bi mu̱di yä ntsʼo ntʼo̱te? ¿Ó i he̱gi rä Tsi Mähkí Tá da thogi? ¿Da zo̱ho̱ ʼna mpa abu̱ hin go tsohu̱ yä dumu̱i?

¿Ankja da zo da poho ri miní?

Jehová, kʼa Tsi Mähkí Tá i mpoho, i ne ge yä miní da mpohmu̱. Töti yä ntʼsofo i uni nu̱ Biblia pa yu̱ xi nthähti, pa yu̱ tá nihi pa yu̱ bähtsi.

¿Ankja da zo go pädihu̱ ndanakʼa ihkji ra zo?

¿I ʼbu̱i ʼnatho ihkji ra zo? Hiandí ku̱ta yä ntʼo̱te i uhti a i nkja kʼa ihkji ra zo.

¿Ankja i föxkihu̱ yä hñä ra zo ge xi nthutsi ha nu̱ Biblia?

Pädi ó di honíhu̱ ge rä Tsi Mähkí Tá da föxkihu̱ pa go pädihu̱ ankja go kjahu̱ yu̱ di pe̱hmu̱ ʼne ndanaku̱ yoho yä hñä ma ra zo bi mä kʼa Hesu.

¿Ankja da zo go kuätihu̱ ko rä Tsi Mähkí Tá?

Pädi mu̱ rä Tsi Mähkí Tá i o̱de goʼtho kʼa di xihmu̱, ankja go ñähu̱ ko rä Tsi Mähkí Tá ʼne té ma go pe̱hmu̱ pa go kuätihu̱ ko gege.

¿Té i uhti nu̱ Biblia de té da thogi ko yä ihkji?

¿Kja da zo̱ho̱ kʼa mpa abu̱ goʼtho yä kjäʼni da ma xo̱hkimbenihu̱ kʼa hä ro Tsi Mähkí Táse?

¿Ó rä Tsi Mähkí Tá i muntsi ro hnini pa da pe̱hpibihu̱ kʼa i ne?

Nu̱ Biblia i mä ankja ʼne ó petsite da hmuntsihu̱ yu̱ chala kristiano.

¿Ó ra zo ge hin gi he̱gi gi nxödi nu̱ Biblia?

¿Ankja da zo da fötsí a maʼra kʼa gi pädige de rä Tsi Mähkí Tá ʼne de ro hñä? ¿Té ma chala ntsitsi da zo gi petsi ko rä Tsi Mähkí Tá?