Nuu pa gi pädi te huxkua

Ma ha rä índice

Yä testigo rä Jehová

Huahni rä idioma ñätho

 NTUDI 7

¿To’o rä Hesu?

¿To’o rä Hesu?

Jehová bi ne ge rä Hesu di gäi ha rä joi (1 Juan 4:9)

Mu̱ ʼbeehtho mi ʼbu̱i kʼa meetʼo ño̱ho̱ Adán, Jehová bi yo̱te nʼa anje i peetsi ndunthi ra tseedi. Gege ro tʼu̱. Rä Tsi Dada nihi i ne go o̱dehu̱ ro tʼu̱.

Bi thogi ndunthi yä kjeeya, meefa Jehová bi kja ge rä nzahki de ro tʼu̱ bi raʼtsi ha ro mu̱i nʼa rä xuhtsi, mbro thuhu María. Gege hi xka obi ko nʼa rä ño̱ho̱. Ro tʼu̱ rä Tsi Dada bi mu̱i ha kʼa hñini mbro thuhu Belén. Bi thutsibi rä thuhu Hesu (Juan 6:38).

Mu̱ bi mu̱hkua ha nu joi, rä Hesu bi ndo̱ mädi gotho yä kjäʼni, kjangu rä Tsi Dada Jehová i kja. Nsohtho yä kjäʼni mi nehu̱ di mu̱fu̱ ko rä Hesu. Nihi hi mi tsuu nu mu̱ mi ñä de rä Tsi Dada.

 Mäske rä Hesu bi o̱te ndunthi yä nto̱te mbra ndo̱ zo, ndunthi yä kjäʼni hi mi ne (1 Pedro 2:21-24)

Bi yo̱ʼthe yä doʼthi. Nihi bi xotsi tengu yä kjäʼni xka du.

Mi ʼbu̱i yä ño̱ho̱ mi uhti yä mbeethri de rä Tsi Dada nihi mi peehmu̱ yä nto̱te mbra ndo̱ ntsʼo, rä Hesu mi mä kʼa mi peehmu̱ mbra ndo̱ ntsʼo. Nsohtho ku̱ kjäʼniku̱ hi mi nehu̱ rä Hesu.

Yä nkontra rä Hesu bi kja ge yä romano bi u̱nihu̱ nihi bi moʼtihu̱.