Nuu pa gi pädi te huxkua

Ma ha rä índice

Yä testigo rä Jehová

Huahni rä idioma ñätho

 NTUDI 5

¿To’o bi y’o̱hte rä Tsi Dada mu̱ nga thogi k’a ndo̱ ’yiee?

¿To’o bi y’o̱hte rä Tsi Dada mu̱ nga thogi k’a ndo̱ ’yiee?

Ha yä mpa rä Noé mi ʼbu̱i yä kjäʼni mi o̱tehu̱ yä nto̱te mbra ndo̱ ntsʼo (Génesis 6:5)

Rä Adán ko rä Eva bi nʼibi yä tʼu̱ nihi bi ndo̱ nxäntihu̱. Meefa, mäʼra yä anje bi kjahu̱ ngu xka o̱te rä Zithu nihi bi nkjahu̱ ro nkontra rä Tsi Dada.

Ku̱ anje mi ne di nthähtihu̱ ko yä ʼbehñä nsohtho bo kahmu̱ de rä hitsʼi, pe pa ndi zo di mu̱fu̱ nugua ha nu Ximojoi bi nkjahu̱ ngu yä ño̱ho̱. Mu̱ bi ʼmu̱ ku̱ yo bähtsihu̱ bi peehmu̱ yä nto̱te mbra ndo̱ ntsʼo nihi mi peetsihu̱ ndunthi rä tseedi.

Rä Hñä rä Tsi Dada i mä “ge rä Ximojoi mi ñudi ko yä kjäʼni mi peehmu̱ yä nto̱te mbra ndo̱ ntsʼo”, nihi zäi mi mbenihu̱ di o̱tehu̱ kʼa mbra ntsʼo.

 Rä Noé bi yʼo̱hte rä Tsi Dada, nsohtho bi yo̱te rä arka (Génesis 6:13, 14, 18, 19, 22)

Rä Noé zäi mi o̱te kʼa mbra zo. Nsohtho Jehová bi xifi ge di gu̱tsʼibi rä nzahki ku̱ tsʼo kjäʼni ko nʼa ndo̱ ʼyiee ge di goʼmi ga dehe gotho rä joi.

Bi xifi ge di yo̱te nʼa arka, mi gentho nʼa rä ndo̱ huäda; gehna hin di ñu̱i. Rä Noé di ñu̱ti ha kʼa arka ko gotho ro mini nihi ku̱ zuui mi ʼbu̱i.

Rä Noé bi xifi gotho yä kjäʼni ge di nkja nʼa ndo̱ ʼyiee, pe hin bi yo̱dehu̱ kʼa mi mä. Raa mi thedehu̱, pi raa bi kuehu̱.

Mu̱ nga guadi kʼa arka, Noé bi ku̱ʼti yä zuui ambo.