Habu̱ ma gi tini te hutsʼi

Habu̱ ma dä xiʼi te hutsʼi

Yä testigo rä Jeoba

Huahni nʼa idioma Ñañu

 RÄ NTHEKE 6

¿Te mä jäpi di hänihe nuˈmu̱ di muntsˈihe ko nuˈu̱ märˈa yä kristianu?

¿Te mä jäpi di hänihe nuˈmu̱ di muntsˈihe ko nuˈu̱ märˈa yä kristianu?

Madagascar

Noruega

Líbano

Italia

Nuje di ntinihe ha mä mhuntsˈihe mäske xä tse̱, xä pa, ˈuäi ˈne mäske di thogihe yä xuñha o xa xä zakägihe de xtä mpe̱fihe gatˈho rä pa. ˈNehe, rˈabu̱ pe̱ˈtsi te gä yˈohe xa ndunthi, ˈne di rˈanihe yä tˈo̱ho̱. Pe, ¿por hanja yä testigo rä Jeoba xa di o̱tˈehe ntsˈe̱di po gä ntinihe ha mä mhuntsˈihe?

Yä mhuntsˈi faxkägihe gä pe̱ˈtsihe nˈa rä hogä mˈu̱i. Rä apostol Pablo bi hyandi ge yä de̱ni rä Hesu, xa mähyoni dä ntini ha yä mhuntsˈi, hänge bi ˈñenä: «Nupä mfenihu̱ nˈa ngu mänˈaa» (Hebreos 10:24). Nuya yä noya ne dä mää ge mähyoni gä pädihu̱ xä ñho gatˈho nuˈu̱ yä ku de rä mhuntsˈi ˈne gä tumämu̱ihu̱ po geˈu̱. Nuˈmu̱ di ze̱njuähu̱ yä ku ˈne di ambäbihu̱ te thogi, di dahu̱ ngue̱nda ge nˈa rä pa bi thogi ˈnehe nuˈu̱ yä xuñha di pe̱ˈtsihu̱. Hänge nuyu̱ yä ku, dä za dä maxkägihu̱ pa gä ze̱tihu̱ ˈnehe nuˈu̱ yä xuñha di thogihu̱.

Yä mhuntsˈi faxkägihe gä pe̱ˈtsihe yä hogä ntsitsˈi. Gatˈho nuˈu̱ di ntinihe ha yä mhuntsˈi hingä se̱he̱ di mpädihe, ˈnehe di pe̱ˈtsihe nˈa rä hogä ntsitsˈi. Rˈabu̱ ˈnehe di muntsˈihe pa di ñähe, di ñunihe o di ñˈenihe. ¿Te mä ñho di hänihe nuˈmu̱ di muntsˈihe ko mä kuhe? Faxkägihe pa mänˈa gä mädihe ˈne gä ntsitsˈihe. Hänge nuˈmu̱ di handihe ge nuˈu̱ mä kuhe thogi yä xuñha, nguntˈä di fatsˈihe ngeˈä xa di ntsitsˈihe (Proverbios 17:17). Nuˈmu̱ di ntinihe ko gatˈho nuˈu̱ mä kuhe de rä mhuntsˈi, di udihe ge di tumämu̱ihe “nˈa ngu mänˈaa” (1 Corintios 12:25, 26).

Di mbitaˈihe gi huahni gi ntsitsˈi ko nuˈu̱ yä jäˈi pe̱päbi rä bolunta Äjuä. Nuˈu̱ yä ntsitsˈi ma dä za gi tini ko yä testigo rä Jeoba. Ogi hopi te dä hñäkˈäˈi gi ntini kongekhe.

  • ¿Por hanja xä ñho gä ntinihe ko mä kuhe ha yä mhuntsˈi?

  • ¿Hämˈu̱ gi hohmä guä ehe gi pädi näˈä mä mhuntsˈihe?