Habu̱ ma gi tini te hutsʼi

Habu̱ ma dä xiʼi te hutsʼi

 RÄ NTHEKE 81

Rä Sermón del Monte

Rä Sermón del Monte

Mˈe̱fa de bi huahni nuˈu̱ 12 yä apostol, rä Hesu bi gäi de rä tˈo̱ho̱ ˈne bi ma ha nˈa rä luga habu̱ xki muntsˈi ndunthi yä jäˈi. Nuˈu̱ yä jäˈi xki ˈñehe de Galilea, Judea, Tiro, Sidón, Siria, ˈne de ri nˈandi de rä río Jordán. Bä tsˈimpäbi rä Hesu pa dä yˈo̱the nuˈu̱ yä jäˈi mi hñeni ˈne nuˈu̱ xki yu̱tˈi yä u̱xjua ha yä ndoyˈo. Nubye̱, rä Hesu bi hñudi ha nˈa rä kati ˈne bi mu̱di bi ˈñuti gatˈho nuˈu̱ yä jäˈi xki muntsˈi. Rä Hesu bi ˈñudi ge pa dä za gä tinihu̱ rä johya, ri ˈñehe gä mädihu̱ Jeoba ˈne gä ˈmu̱ihu̱ getbu̱ de geˈä. Pe hindä za gä mädihu̱ Jeoba mu̱ hindi mädihu̱ mä mikˈeihu̱. Pe̱ˈtsi te gä ñhojäˈihu̱ ko ngatˈho, asta ko nuˈu̱ di u̱tsagihu̱.

Rä Hesu bi ˈñenä: «Hingä kombasta gi mädihu̱ nuˈu̱ ri amigohu̱, ri ˈñehe gi mädihu̱ ˈnehe nuˈu̱ toˈo di u̱tsaˈihu̱ ˈne gi pumbäbihu̱ dende ha ri korasohu̱. ˈNehe mu̱ toˈo dä nkue̱ kongeˈähu̱, gi mahu̱ nguntˈä pa gi yˈapäbihu̱ rä mpumbäte. Hyonihu̱ hanja gi yˈo̱tpäbihu̱ rä ñho märˈaa, ja ngu gi hohmä dä me̱fiˈu̱ kongeˈähu̱».

 Rä Hesu ˈnehe bi uni yä tsˈofo de hanja ri ˈñehe gä handihu̱ nuˈu̱ yä tˈo̱tˈe di pe̱ˈtsihu̱. Bi ˈñenä: «Mänˈa xa mähyoni gi ntsitsˈihu̱ ko Äjuä ke gi pe̱ˈtsihu̱ ndunthi yä bojä. Ngeˈä yä be dä za dä hñäkˈäˈihu̱ ri bojähu̱, pe hinto ma dä za dä hñäkˈäˈihu̱ ri ntsitsˈihu̱ ko Äjuä. Ogi turimu̱ihu̱ po näˈä ma gi tsihu̱ nixi po näˈä ma gi hyehu̱. Hyanthu̱ yä zi tsˈintsˈu̱. Äjuä nzäntho umbäbiˈu̱ te dä zi. Mäske xi gi turimu̱ihu̱, hingä po geˈä ma dä za gi ˈmu̱ihu̱ mä ndunthi rä tiempo. Jeoba ya go pädi te di jaˈähu̱ mˈe̱di».

Nixi nˈa rä jäˈi hixki ˈñudi ngu rä Hesu. Nuˈu̱ yä jäˈi mi gu̱tˈi rä ˈñuu ha rä templo, hixki ˈñuti yä jäˈi nuya yä tˈo̱tˈe. ¿Por hanja rä Hesu mi nˈa rä hogä xahnäte? Ngeˈä gatˈho näˈä mi udi mi ehe de Jeoba.

«Hñäñhu̱ nuˈä rä yugo gä huˈtsˈähu̱ pa dä za gä utˈähu̱ mä hogä mˈu̱i, pa dä za gi ñhojäˈihu̱ ˈnehe ngugi, ngeˈä nuga drä hojäˈi ˈne hindrä ñˈetsˈi, ˈne njabu̱ yä hindä zabiˈihu̱ nixi dä du ri mu̱ihu̱» (Mateo 11:29).