Habu̱ ma gi tini te hutsʼi

Habu̱ ma dä xiʼi te hutsʼi

 RÄ NTHEKE 79

Rä Hesu o̱the ndunthi yä jäꞌi

Rä Hesu o̱the ndunthi yä jäꞌi

Rä Hesu bä ehe ha rä Xiꞌmhai pa dä ungä ntꞌo̱de yä hogä noya de rä Tsꞌu̱tꞌhui Äjuä. ꞌNehe, rä Zi Dada Jeoba bi umbäbi rä mäkä tsꞌe̱di pa dä yꞌo̱tꞌe yä milagro, ꞌne njabu̱ bi ꞌñudi te gatꞌho ma dä me̱fi xti zo̱ho̱ dä Nrey. Rä Hesu mi tsa dä hñäki gatꞌho yä hñeni. Hänge habu̱räza mi pa, nuꞌu̱ yä zi jäꞌi mi hñeni mi pa mi nuu pa dä yꞌo̱the. Hää, rä Hesu bi yꞌo̱the yä zi goda, yä zi gogu ꞌne asta nuꞌu̱ yä zi jäꞌi himi tsa dä ñꞌo. Rꞌa yä jäꞌi mi hogi de yä hñeni ko ho̱nse̱ mi thambäbi rä ñäni rä hee rä Hesu. Pe hingä ho̱nse̱ꞌä, rä Hesu ꞌnehe mi e̱ni yä u̱xjua de rä ndoyꞌo yä jäꞌi. ¿Gi pädi? Rä Hesu nzäntho bi hyombäbi yä ñho yä jäꞌi, mäske rꞌabu̱ xa xki zabi.

Nꞌa rä mꞌiki, rä Hesu bä tsꞌimpäbi nꞌa rä zi jäꞌi näꞌä himi tsa dä ñꞌo. Pe ko rä ndunthi nuꞌu̱ yä jäꞌi xki muntsꞌi, himi tsa dä tꞌetꞌi asta mbo de rä nguu habu̱ mi hudi rä Hesu. ¿Gi pädi te bi me̱fi yä jäꞌi? Bi xoꞌspäbi rä njoꞌmi näꞌä rä nguu pa njabu̱ bi za bi tꞌetꞌi näꞌä zi jäꞌi himi tsa dä ñꞌo. Rä Hesu bi ꞌñembäbi: «Nangi ꞌne fu̱di gi yꞌo». ¿Gi pädi te bi thogi? Näꞌä bi mu̱di bi ñꞌo, ꞌne nuꞌu̱ yä jäꞌi mi ꞌmahni himi tsa dä gamfri näꞌä mi handi.

Mä nꞌa rä pa, rä Hesu ya ma xä zo̱ni ha nꞌa rä hnini, ꞌne 10 yä ñꞌo̱ho̱ mi tsu̱ rä lepra bi maꞌti dende yabu̱ ꞌne bi ꞌñembäbi: «¡Hesu, faxkägihe!». Rä Ley mi proibi ge yä leproso dä joni ko nuꞌu̱ yä jäꞌi himi hñeni. ꞌNehe mi mää ge yä leproso mi tsa dä ma ha templo, asta xti hogi de yä hñeni. Hänge rä Hesu bi ꞌñembäbiꞌu̱ dä ma ha rä templo. Mientra mi yꞌo ꞌñuu, nuꞌu̱ yä  leproso bi hogi de yä hñeni. Pe ho̱nse̱ nꞌa de geꞌu̱ bi mengi pa bi umbäbi njamädi rä Hesu ꞌne bi nsunda Äjuä.

Mä nꞌa rä mꞌiki, nꞌa rä ꞌme̱hñä näꞌä mi pe̱ꞌtsi 12 yä je̱ya mi hñeni, bi yu̱tꞌi entre yä jäꞌi ꞌne bi dambäbi rä ñäni rä hee rä Hesu. ¿Gi pädi te bi thogi oraꞌä? ¡Nguntꞌä bi hogi de rä hñeni! Nubye̱ rä Hesu bi ñꞌani: «¿Toꞌo bi dani rä ñäni mä hee?». Näꞌä rä zi ꞌme̱hñä xa bi ntsu, pe mäske njabu̱ bi joni ko rä Hesu ꞌne bi metuäbi gatꞌho näꞌä mi thogi. Rä Hesu bi hoꞌti ꞌne bi ꞌñembäbi: «Zi iha, ri jamfri bi jaꞌi gä hogi. Gi ma temäꞌentho».

Nꞌa rä gobernante mi rä thuhu Jairo, bi ꞌñembäbi rä Hesu: «Guä ehe ha mä nguu. Mä zi nxutsi xa di hñeni». Rä Hesu bi me̱ui Jairo ha rä nguu, pe mi zo̱ni, rä zi nxutsi ya xki du. Rä Hesu bi hyandi ge nuꞌu̱ yä jäꞌi xa mi zoni. Hänge bi ꞌñembäbiꞌu̱: «Ogi zonihu̱. Näꞌä zi nxutsi hinxä du, ho̱nse̱ ähätho». Oraꞌä, rä Hesu bi mipäbi rä yꞌe̱ näꞌä zi nxutsi ꞌne bi ꞌñembi: «Zi nxutsi, ¡nangi!». Oraꞌä, näꞌä zi nxutsi nguntꞌä bi nangi. ꞌNepu̱ rä Hesu bi ꞌñembäbi nuꞌu̱ yä dada ge dä ꞌuini. ¿Dä za gi imäjinä hängu rä johya bi senti Jairo ꞌne rä ꞌme̱hñä?

«Äjuä bi umbä rä mäkä ndähi rä Hesu [...] pa bi yꞌo̱tꞌä rä ñho, ꞌne bi yꞌo̱the gatꞌho nuꞌu̱ mi hñeni ꞌne mi pe̱ꞌtsä yä tsꞌondähi» (Hechos 10:38).