Habu̱ ma gi tini te hutsʼi

Habu̱ ma dä xiʼi te hutsʼi

 RÄ NTHEKE 25

¿Hanja ˈne pa te di thoki yä Ngu de gä Mhuntsˈi?

¿Hanja ˈne pa te di thoki yä Ngu de gä Mhuntsˈi?

Bolivia

Nigeria, ri mu̱di ˈne mˈe̱fa

Tahití

Mi mˈu̱i rä Hesu ha rä Xiˈmhai, bi ˈñudi de rä Tsˈu̱tˈhui Äjuä (Lucas 8:1). Hänge mäpaya geˈä mänˈa tˈudi ˈnehe ha yä Ngu de gä Mhuntsˈi.

Ha ndunthi yä luga ja nˈa rä Ngu de gä Mhuntsˈi habu̱ di nsundahe Äjuä. Ha yä Ngu de gä Mhuntsˈi, ja gehni di thandi habu̱ dä tˈungä ntˈo̱de nuˈu̱ yä rˈayˈo hogä noya de rä Tsˈu̱tˈhui Äjuä ha näˈä lugaˈä (Mateo 24:14NM). Hingä gatˈho yä Ngu de gä Mhuntsˈi di thoki mähye̱gi, rˈa nˈañˈo yä ndäta ˈne rˈa nˈañˈo di nheki. Pe nuyu̱ hingi thoki ko ndunthi yä lujo. Hingä ho̱nse̱ nˈatho rä mhuntsˈi di ntini ha nuya yä Ngu de gä Mhuntsˈi, rˈabu̱ di ntini märˈaa. Nuya yä je̱ya xä thogi, xä thoki yä mˈotho nuˈu̱ yä Ngu de gä Mhuntsˈi (ngu ku̱tˈa hyaxtho) ngeˈä yˈo ri xu yä mhuntsˈi. ¿Hanja xä za xtä hokihe ndunthi yä Ngu de gä Mhuntsˈi? (Mateo 19:26.)

Gatˈho yä mhuntsˈi di ˈueke rä bojä pa di thoki yä Ngu de gä Mhuntsˈi. Nunä bojä di ˈme̱hni ha rä ngu Betel pa nuˈu̱ yä mhuntsˈi di japäbi mˈe̱di dä hyoki nˈa rä Ngu de gä Mhuntsˈi o pa dä hyoki habu̱ ya xä tsˈoki.

Rˈa yä boluntario bi ehe de ndunthi yä luga, hoki nuˈu̱ yä Ngu de gä Mhuntsˈi. Ha ndunthi yä luga de rä Xiˈmhai xä thutsˈi nˈa Grupo de Construcción. Nuyu̱ yä grupo de gä siervo de construcción ˈne märˈa yä boluntario, pa ha nuˈu̱ yä luga habu̱ di ja mˈe̱di dä thoki nˈa rä Ngu de gä Mhuntsˈi ha näˈä dähni habu̱ ˈmu̱i, ˈne rˈabu̱ pa ha nuˈu̱ yä luga xa yabu̱ pa bi fatsˈi nuˈu̱ yä Testigo de nuˈu̱ yä lugaˈu̱ dä hyoki yä Ngu de gä Mhuntsˈi. Nunä Grupo de Construcción xä tsˈokuäbi rˈa yä luga pa dä hyandi habu̱ di ja mˈe̱di dä thoki yä Ngu de gä Mhuntsˈi o mu̱ di ja mˈe̱di dä thoki habu̱ xä tsˈoki. Mäske nuyu̱ yä ku ˈne märˈa yä boluntario pädi ˈne faxte ha nuˈu̱ yä ˈme̱fiˈu̱, kasi gatˈho nuˈu̱ yä ku faste pa dä thoki nuˈu̱ yä Ngu de gä Mhuntsˈi, ˈmu̱i ha näˈä lugaˈä, ˈne go geˈu̱ ma dä ntini ha näˈä Ngu de gä Mhuntsˈi. Gatˈho nuya yä ˈme̱fi xä za xä thoki ko rä mfatsˈi näˈä rä mäkä tsˈe̱di rä Zi Dada Jeoba ˈne näˈä mfatsˈi uni nuˈu̱ yä Testigo (Salmo 127:1; Colosenses 3:23).

  • ¿Hanja xä za xä thoki yä Ngu de gä Mhuntsˈi ha gatˈho rä Xiˈmhai?