Habu̱ ma gi tini te hutsʼi

Habu̱ ma dä xiʼi te hutsʼi

 RÄ LECCIÓN 6

Esplika xä ñho yä testo

Esplika xä ñho yä testo

Juan 10:33-36

NÄˈÄ MÄHYONI GI PE̱FI: Hingä ho̱nse̱ debe gi hñeti nˈa rä testo ˈne nguntˈä gi thogi ko mä nˈa rä punto. Asegura ge nuˈu̱ toˈo o̱xˈäˈi dä hyandi hanja di nthe̱ näˈä rä testo ko näˈä rä idea gi ne gi ˈñudi.

HANJA DÄ ZA GI PE̱FI

  • ˈÑudi ndaˈu̱ nuˈu̱ yä noya di apoya rä testo. Mˈe̱fa de gi hñeti nˈa rä testo, fatsˈi nuˈu̱ toˈo o̱xˈäˈi pa dä hyandi ndaˈu̱ nuˈu̱ yä noya di apoya näˈä rä punto gi ne gi ˈñudi. Pa geˈä, dä za gi hñeti mänˈaki ho̱nse̱ nuˈu̱ yä noya di ja mˈe̱di o dä za gi yˈo̱tˈe nˈa rä ntˈani pa njabu̱ nuˈu̱ nguntˈä dä dini nuˈu̱ yä noyaˈu̱.

  • Enfatiza rä punto. Mu̱ ma gi esplika por hanja ma gi hñeti nˈa rä testo, dä hogi ge mˈe̱fa de gi hñeti, gi esplika ndaˈu̱ nuˈu̱ yä noya di apoya näˈä punto gi ne gi ˈñudi.

  • Ogi uni ndunthi yä detalle. Ogi esplika märˈa yä detalle nuˈu̱ hingi nthe̱ ko näˈä rä punto gi udi. Mu̱ gi yˈo̱tˈe ngue̱nda näˈä ya pädi nuˈu̱ toˈo o̱xˈäˈi, geˈä ma dä maxˈäˈi pa gi hyandi te mä punto mähyoni gi esplika pa njabu̱ nuˈu̱ dä ntiende mänˈa xä ñho.