Habu̱ ma gi tini te hutsʼi

Habu̱ ma dä xiʼi te hutsʼi

 RÄ LECCIÓN 6

Esplika xä ñho yä testo

Esplika xä ñho yä testo

Juan 10:33-36

NÄꞌÄ MÄHYONI GI PE̱FI: Hingä ho̱nse̱ debe gi hñeti nꞌa rä testo ꞌne nguntꞌä gi thogi ko mä nꞌa rä punto. Asegura ge nuꞌu̱ toꞌo o̱xꞌäꞌi dä hyandi hanja di nthe̱ näꞌä rä testo ko näꞌä rä idea gi ne gi ꞌñudi.

HANJA DÄ ZA GI PE̱FI

  • ꞌÑudi ndaꞌu̱ nuꞌu̱ yä noya di apoya rä testo. Mꞌe̱fa de gi hñeti nꞌa rä testo, fatsꞌi nuꞌu̱ toꞌo o̱xꞌäꞌi pa dä hyandi ndaꞌu̱ nuꞌu̱ yä noya di apoya näꞌä rä punto gi ne gi ꞌñudi. Pa geꞌä, dä za gi hñeti mänꞌaki ho̱nse̱ nuꞌu̱ yä noya di ja mꞌe̱di o dä za gi yꞌo̱tꞌe nꞌa rä ntꞌani pa njabu̱ nuꞌu̱ nguntꞌä dä dini nuꞌu̱ yä noyaꞌu̱.

  • Enfatiza rä punto. Mu̱ ma gi esplika por hanja ma gi hñeti nꞌa rä testo, dä hogi ge mꞌe̱fa de gi hñeti, gi esplika ndaꞌu̱ nuꞌu̱ yä noya di apoya näꞌä punto gi ne gi ꞌñudi.

  • Ogi uni ndunthi yä detalle. Ogi esplika märꞌa yä detalle nuꞌu̱ hingi nthe̱ ko näꞌä rä punto gi udi. Mu̱ gi yꞌo̱tꞌe ngue̱nda näꞌä ya pädi nuꞌu̱ toꞌo o̱xꞌäꞌi, geꞌä ma dä maxꞌäꞌi pa gi hyandi te mä punto mähyoni gi esplika pa njabu̱ nuꞌu̱ dä ntiende mänꞌa xä ñho.