Habu̱ ma gi tini te hutsʼi

Habu̱ ma dä xiʼi te hutsʼi

Sigi gi ze̱ti pa dä za gi pe̱fi näꞌä xä ñho

Sigi gi ze̱ti pa dä za gi pe̱fi näꞌä xä ñho

 DI XUDI

 • 9:30 Rä ꞌmida

 • 9:40 Rä jähñä 77 ꞌne rä sadi

 • 9:50 ¿Por hanja di jakägihu̱ xä ñhei gä pe̱fihu̱ näꞌä xä ñho?

 • 10:05 Rä serie de yä discurso: Ma gä ꞌuegehu̱ de nuꞌu̱ yä tꞌo̱tꞌe di ho mä ndoyꞌohu̱

  • Ñudi ge ja ri mfädi ora gi usa yä redes sociales

  • Huahni xä ñho konte mä tꞌo̱tꞌe mä gi diberti

  • Yꞌo̱tꞌe ntsꞌe̱di po gi kꞌu̱ꞌtsi rä embidia dende ha ri koraso

  • Yꞌo̱tꞌe ntsꞌe̱di po gi hñäni näꞌä rä te xä ñätkägihu̱ Äjuä

 • 11:05 Rä jähñä 45 ꞌne yä anunsio

 • 11:15 Ma gä sigi gä o̱tpäbihu̱ näꞌä xä ñho märꞌaa

 • 11:30 Rä discurso de gä nxixtehe

 • 12:00 Rä jähñä 63

 DE DI NDEE

 • 1:10 Rä ꞌmida

 • 1:20 Rä jähñä 127 ꞌne rä sadi

 • 1:30 Rä discurso público: ¿Te mä tꞌo̱tꞌe dä za dä zixkägihu̱ gä burlahu̱ de Äjuä?

 • 2:00 Rä ntꞌudi de rä rebista La Atalaya

 • 2:30 Rä jähñä 59 ꞌne yä anunsio

 • 2:40 Rä serie de yä discurso: Ma gä sigi gä mpotꞌihu̱ pa rä espiritu

  • Hyoki nꞌa rä programä pa gi nxadi rä Mäkä Tꞌofo

  • Hyopi ge nuꞌu̱ yä tsꞌofo uni rä Mäkä Tꞌofo dä gu̱hni ri te

  • Ogi hopi dä ntsaya ri yꞌe̱

 • 3:40 ¿Te ma gä xofohu̱ mu̱ hindä zabigihu̱?

 • 4:15 Rä jähñä 126 ꞌne rä sadi