Сӕйраг ӕрмӕгмӕ рахиз

Сӕргӕндтӕм рахиз

Йегъовӕйы Ӕвдисӕнтӕ

Ӕвзаг равзар ирон

7 хай: Йесойы райгасӕй Павелы ӕрцахсыны онг

7 хай: Йесойы райгасӕй Павелы ӕрцахсыны онг

Йесо куы амард, уӕд ӕртӕ боны фӕстӕ райгас. Ӕмӕ уыцы бон фондз хатты фӕзынд йӕ фӕдылдзӕуджытӕм. Афтӕ-иу сӕм фӕзынд дыууиссӕдз боны дӕргъы. Уый фӕстӕ уӕларвмӕ ссыд, ӕрмӕстдӕр ӕй цалдӕр ахуыргӕнинаджы уыдтой, афтӕмӕй. Дӕс боны фӕстӕ Йесойы фӕдылдзӕуджытӕ Иерусалимы куы ӕрӕмбырд сты, уӕд сыл Хуыцау сыгъдӕг уд ӕруагъта.

Фӕстӕдӕр Хуыцауы знӕгтӕ апостолты ахӕстоны сбадын кодтой, фӕлӕ сӕ зӕд ссӕрибар кодта. Ахуыргӕнинаг Стефаны та амардтой дуртӕй. Фӕлӕ мах базондзыстӕм, Йесо уыцы ныхмӕлӕуджытӕй сӕ иуы йӕ сӕрмагонд лӕггадгӕнӕгӕй куыд равзардзӕн, ӕмӕ уыцы адӕймаг апостол Павел куыд суыдзӕн, уый. Йесойы мӕлӕтӕй ӕртӕ азы ӕмӕ ӕрдӕг куы рацыд, уӕд Хуыцау апостол Петры арвыста, цӕмӕй цины хабар фехъусын кодтаид, иудей чи нӕ уыд, ахӕм лӕг Корнилий ӕмӕ йӕ бинонтӕн.

Ӕртындӕс азы бӕрц куы рацыд, уӕд Павел фыццаг хатт ацыд хъусын кӕнынмӕ дард балцы. Йӕ дыккаг балцы йӕм ӕрбаиу Тимофей. Мах базондзыстӕм, Павел ӕмӕ йе ’мбӕлттыл, Хуыцауӕн лӕггадгӕнгӕйӕ, балцы цы бирӕ цымыдисаг хабӕрттӕ ’рцыд, уыдон тыххӕй. Фӕстагмӕ Павелы Ромы ахӕстоны бакодтой. Дыууӕ азы фӕстӕ йӕ рауагътой, фӕлӕ та йӕ стӕй ногӕй ӕрцахстой ӕмӕ йӕ амардтой. ӔВДӔМ ХАЙЫ дзырд цӕуы, ӕртын дыууӕ азы дӕргъы цы цаутӕ ’рцыд, уыдоныл.

Савл рухсӕй бакуырм